Thông báo số 109/2022 v/v bổ sung, điều chỉnh đơn giá vị trí ưu tiên của TVC đăng ký bởi khách hàng là đối tác liên kết sản xuất, phát sóng chương trình, mua gói quảng cáo trong một số chương trình

Cập nhật 17:02 | 06/05/2022
Thông báo số 109/2022 v/v bổ sung, điều chỉnh đơn giá vị trí ưu tiên của TVC đăng ký bởi khách hàng là đối tác liên kết sản xuất, phát sóng chương trình, mua gói quảng cáo trong một số chương trình