Bảng giá

Cập nhật ngày: 09/07/2024 12:00:00 SA
    Kênh Mã giờ Khung giờ Diễn giải Giá quảng cáo (VNĐ)
    10 giây 15 giây 20 giây 30 giây

    Ghi chú: Bảng giá này chỉ có tính chất tham khảo. Bảng giá chính thức được áp dụng theo bảng giá ban hành có đầy đủ chữ ký, đóng dấu của Trung tâm.