Thông báo số 114/2022 v/v bổ sung đơn giá Panel 05 giây cho khách hàng là đối tác liên kết sản xuất, phát sóng chương trình và đơn giá vị trí ưu tiên của TVC... trong chương trình Ông bố hoàn hảo 2022

Cập nhật 14:41 | 17/05/2022
Thông báo số 114/2022 v/v bổ sung đơn giá Panel 05 giây cho khách hàng là đối tác liên kết sản xuất, phát sóng chương trình và đơn giá vị trí ưu tiên của TVC... trong chương trình Ông bố hoàn hảo 2022