Thông báo số 114/2023 v/v bổ sung đơn giá vị trí ưu tiên của TVC đăng ký bởi khách hàng là đối tác liên kết sản xuất, phát sóng chương trình, mua gói quảng cáo trong chương trình Vì bệnh nhân ung thư và Tiêu dùng thông thái

Cập nhật 10:40 | 23/05/2023
Thông báo số 114/2023 v/v bổ sung đơn giá vị trí ưu tiên của TVC đăng ký bởi khách hàng là đối tác liên kết sản xuất, phát sóng chương trình, mua gói quảng cáo trong chương trình Vì bệnh nhân ung thư và Tiêu dùng thông thái