Thông báo số 35/2022 v/v bổ sung đơn giá Panel 05 giây cho khách hàng là đối tác liên kết sản xuất, phát sóng chương trình và đơn giá vị trí ưu tiên của TVC ... trong chương trình Chuẩn cơm mẹ nấu 2022

Cập nhật 09:39 | 24/01/2022
Thông báo số 35/2022 v/v bổ sung đơn giá Panel 05 giây cho khách hàng là đối tác liên kết sản xuất, phát sóng chương trình và đơn giá vị trí ưu tiên của TVC ... trong chương trình Chuẩn cơm mẹ nấu 2022