Thông báo số 37/2022 v/v bổ sung đơn giá Panel 05 giây cho khách hàng là đối tác liên kết sản xuất, phát sóng chương trình và đơn giá vị trí ưu tiên của TVC ... trong chương trình Sống khỏe mỗi ngày và Giác quan thứ 6

Cập nhật 16:40 | 21/01/2022
Thông báo số 37/2022 v/v bổ sung đơn giá Panel 05 giây cho khách hàng là đối tác liên kết sản xuất, phát sóng chương trình và đơn giá vị trí ưu tiên của TVC ... trong chương trình Sống khỏe mỗi ngày và Giác quan thứ 6