Thông báo số 75/2023 v/v đơn giá vị trí ưu tiên của TVC đăng ký bởi khách hàng là đối tác liên kết sản xuất, phát sóng chương trình, mua gói quảng cáo trong chương trình Tự hào giai điệu Việt Nam

Cập nhật 16:52 | 20/03/2023
Thông báo số 75/2023 v/v đơn giá vị trí ưu tiên của TVC đăng ký bởi khách hàng là đối tác liên kết sản xuất, phát sóng chương trình, mua gói quảng cáo trong chương trình Tự hào giai điệu Việt Nam