Thông báo số 98/2022 v/v bổ sung đơn giá Panel 05 giây cho khách hàng là đối tác liên kết sản xuất, phát sóng chương trình và đơn giá vị trí ưu tiên của TVC đăng ký bởi khách hàng...trong chương trình Chọn đâu cho đúng 2022

Cập nhật 09:59 | 28/04/2022
Thông báo số 98/2022 v/v bổ sung đơn giá Panel 05 giây cho khách hàng là đối tác liên kết sản xuất, phát sóng chương trình và đơn giá vị trí ưu tiên của TVC đăng ký bởi khách hàng...trong chương trình Chọn đâu cho đúng 2022