Thông báo số 137/2021 v/v bổ sung đơn giá vị trí ưu tiên của TVC đăng ký bởi khách hàng là đối tác liên kết sản xuất, phát sóng chương trình, mua gói quảng cáo trong chương trình Làng vui và chương trình Hôm nay ăn gì

Cập nhật 10:09 | 20/10/2021
Thông báo số 137/2021 v/v bổ sung đơn giá vị trí ưu tiên của TVC đăng ký bởi khách hàng là đối tác liên kết sản xuất, phát sóng chương trình, mua gói quảng cáo trong chương trình Làng vui và chương trình Hôm nay ăn gì