Thông báo số 150/2023 v/v điều chỉnh nội dung và hủy đơn giá vị trí ưu tiên của TVC đăng ký bởi khách hàng là đối tác liên kết sản xuất, phát sóng chương trình, mua gói quảng cáo mã giờ B1.13

Cập nhật 15:15 | 29/08/2023
Thông báo số 150/2023 v/v điều chỉnh nội dung và hủy đơn giá vị trí ưu tiên của TVC đăng ký bởi khách hàng là đối tác liên kết sản xuất, phát sóng chương trình, mua gói quảng cáo mã giờ B1.13