Thông báo số 251/2022 v/v bổ sung đơn giá Panel 05 giây cho khách hàng là đối tác liên kết sản xuất, phát sóng chương trình và đơn giá vị trí ưu tiên của TVC...chương trình Ai cũng có thể 2022

Cập nhật 17:00 | 25/11/2022
Thông báo số 251/2022 v/v bổ sung đơn giá Panel 05 giây cho khách hàng là đối tác liên kết sản xuất, phát sóng chương trình và đơn giá vị trí ưu tiên của TVC...chương trình Ai cũng có thể 2022