Bảng giá

Cập nhật ngày: 16/07/2021 12:00:00 SA
mã giờ không được phép book ngoài*
Thông báo v/v các mã giờ không nhận lịch đăng ký ngoài của chương trình liên kết trao đổi quyên lợi quảng cáo ngày 01/01/201924/12/2018 Thông báo v/v các mã giờ không nhận lịch đăng ký ngoài của chương trình liên kết trao đổi quyền lợi quảng cáo 27/11/2018 Thông báo v/v các mã giờ không nhận lịch đăng ký ngoài của chương trình liên kết trao đổi quyền lợi quảng cáo 08/11/2018 Thông báo số 09/2018 v/v các mã giờ không nhận lịch đăng ký ngoài của chương trình liên kết trao đổi quyền lợi quảng cáo05/07/2018 Thông báo số 08/2018 v/v các mã giờ không nhận lịch đăng ký ngoài của chương trình liên kết trao đổi quyền lợi quảng cáo12/06/2018 Thông báo số 07/2018 v/v các mã giờ không nhận lịch đăng ký ngoài của chương trình liên kết trao đổi quyền lợi quảng cáo30/05/2018 Thông báo số 06/2018 v/v các mã giờ không nhận lịch đăng ký ngoài của chương trình liên kết trao đổi quyền lợi quảng cáo04/05/2018 Thông báo số 05/2018 v/v các mã giờ không nhận lịch đăng ký ngoài của chương trình liên kết trao đổi quyền lợi quảng cáo10/04/2018 Thông báo số 04/2018 v/v các mã giờ không nhận lịch đăng ký ngoài của chương trình liên kết trao đổi quyền lợi quảng cáo05/04/2018 Thông báo số 03/2018 v/v các mã giờ không nhận lịch đăng ký ngoài của chương trình liên kết trao đổi quyền lợi quảng cáo20/03/2018 Thông báo số 02/2018 v/v các mã giờ không nhận lịch đăng ký ngoài của chương trình liên kết trao đổi quyền lợi quảng cáo08/03/2018 Thông báo số 01/2018 v/v các mã giờ không nhận lịch đăng ký ngoài của chương trình liên kết trao đổi quyền lợi quảng cáo10/01/2018 Thông báo số 16/2017 v/v các mã giờ không nhận lịch đăng ký ngoài của chương trình liên kết trao đổi quyền lợi quảng cáo28/11/2017 Thông báo số 15/2017 v/v các mã giờ không nhận lịch đăng ký ngoài của chương trình liên kết trao đổi quyền lợi quảng cáo08/11/2017 Thông báo số 14/2017 v/v các mã giờ không nhận lịch đăng ký ngoài của chương trình liên kết trao đổi quyền lợi quảng cáo11/09/2017 Thông báo số 13/2017 v/v các mã giờ không nhận lịch đăng ký ngoài của chương trình liên kết trao đổi quyền lợi quảng cáo01/09/2017 Thông báo số 12/2017 v/v các mã giờ không nhận lịch đăng ký ngoài của chương trình liên kết trao đổi quyền lợi quảng cáo26/06/2017 Thông báo số 11/2017 v/v các mã giờ không nhận lịch đăng ký ngoài của chương trình liên kết trao đổi quyền lợi quảng cáo23/05/2017 Thông báo số 10/2017 v/v các mã giờ không nhận lịch đăng ký ngoài của chương trinh liên kết trao đổi quyền lợi quảng cáo03/05/2017 Thông báo số 09/2017 v/v các mã giờ không nhận lịch đăng ký ngoài của chương trình liên kết trao đổi quyền lợi quảng cáo24/04/2017 Thông báo số 08/2017 v/v các mã giờ không nhận lịch đăng ký ngoài của chương trình liên kết trao đổi quyền lợi quảng cáo18/04/2017 Thông báo số 07/2017 v/v các mã giờ không nhận lịch đăng ký ngoài của chương trình liên kết trao đổi quyền lợi quảng cáo04/04/2017 Thông báo số 06/2017 v/v các mã giờ không nhận lịch đăng ký ngoài của chương trình liên kết trao đổi quyền lợi quảng cáo17/03/2017 Thông báo số 05/2017 v/v các mã giờ không nhận lịch đăng ký ngoài của chương trình liên kết trao đổi quyền lợi quảng cáo09/03/2017 Thông báo số 04/2017 v/v các mã giờ không nhận lịch đăng ký ngoài của chương trình liên kết trao đổi quyền lợi quảng cáo27/02/2017 Thông báo số 03/2017 v/v các mã giờ không nhận lịch đăng ký ngoài của chương trình liên kết trao đổi quyền lợi quảng cáo06/02/2017 Thông báo số 02/2017 v/v các mã giờ không nhận lịch đăng ký ngoài của chương trình liên kết trao đổi quyền lợi quảng cáo11/01/2017 Thông báo số 01/2017 v/v các mã giờ không nhận lịch đăng ký ngoài của chương trình liên kết trao đổi quyền lợi quảng cáo28/12/2016 Thông báo số 10/2016 v/v các mã giờ không nhận lịch đăng ký ngoài của chương trình liên kết trao đổi quyền lợi quảng cáo08/12/2016 Thông báo số 09/2016 v/v các mã giờ không nhận lịch đăng ký ngoài của chương trình liên kết trao đổi quyền lợi quảng cáo14/11/2016