CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ
Điều 1: Vị trí và chức năng
Trung tâm Quảng cáo và Dịch vụ Truyền hình là đơn vị trực thuộc Đài Truyền hình Việt Nam (THVN), có chức năng tham mưu cho Tổng Giám đốc Đài THVN về các chủ trương, sách lược, chiến lược Quảng cáo và Dịch vụ truyền hình của Đài THVN; tổ chức sản xuất, kinh doanh Quảng cáo và Dịch vụ trên truyền hình và trên các hạ tầng của Đài THVN; tổ chức quản lý kinh doanh, khai thác, trao đổi các chương trình truyền hình, chương trình/sản phẩm số thuộc bản quyền của Đài THVN và các hoạt động kinh doanh dịch vụ khác
Điều 2: Nhiệm vụ và quyền hạn
1. Xây dựng kế hoạch hàng năm,  dài hạn và phát triển hệ thống, mô hình kinh doanh Quảng cáo - Dịch vụ truyền hình và tổ chức thực hiện kế hoạch được phê duyệt.
2. Tổ chức sản xuất, biên tập các chương trình quảng cáo cho các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước (sau đây gọi là khách hàng) và các dịch vụ truyền hình khác.
3. Thực hiện kinh doanh mua bán, xuất nhập khẩu, ủy thác xuất nhập khẩu các chương trình Truyền hình theo quy định của pháp luật và của Đài THVN.
4. Tổ chức quản lý và khai thác bản quyền, trao đổi các chương trình truyền hình, chương trình, sản phẩm thuộc bản quyền của Đài THVN theo quy định của pháp luật và của Đài THVN.
5. Giao dịch, đàm phán, ký kết, thực hiện các hợp đồng cấp quyền tiếp phát sóng các kênh chương trình truyền hình của Đài THVN theo quy định của pháp luật và của Đài THVN.
6. Thực hiện hoạt động kinh doanh, khai thác giá trị gia tăng chương trình truyền hình phát sóng trên các kênh của Đài THVN và các chương trình, sản phẩm số thuộc bản quyền của Đài THVN trên các hạ tầng theo quy định của pháp luật và Đài THVN.
7. Tổ chức sự kiện, hoạt động truyền thông quảng bá, quan hệ công chúng trên sóng hoặc ngoài sóng của Đài THVN nhằm phục vụ hoạt động kinh doanh và phát triển thương hiệu theo quy định của pháp luật và của Đài THVN.
8. Giao dịch, đàm phán, ký kêt, thực hiện các hợp đồng kinh tế về lĩnh vực Quảng cáo và Dịch vụ truyền hình, các linh vực kinh doanh thương mại khác với khách hàng theo quy định; chịu trách nhiệm trước pháp luật và Tổng Giám đốc Đài THVN về nội dung nhiệm vụ được giao, quá trình thực hiện nhiệm vụ, tranh chấp kinh tế trong phạm vi các hợp đồng kinh tế nói trên.
9. Thực hiện việc liên doanh liên kết trong lĩnh vực được phân công khi được Tổng Giám đốc Đài THVN giao theo quy định của phát luật và của Đài THVN.
10. Đề xuất cơ chế, chính sách nhằm thúc đẩy hoạt động kinh doanh, dịch vụ của Trung tâm gửi các Ban chức năng thẩm định, trình Tổng Giám đốc Đài THVN quyết định.
11. Xây dựng, ban hành Quy chế làm việc cảu Trung tâm phù hợp với Quy chế làm việc cảu Đài THVN.
12. Phối hợp với Ban Tổ chức cán bộ xây dựng quy hoạch cán bộ, kế hoạch đào tạo và bồi dượng nghiệp vụ cho công chức, viên chức và người lao động thuộc Trung tâm.
13. Quản lý theo phân cấp về tổ chức cán bộ, tài chính, tài sản của Trung tâm.
14. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của Tổng Giám đốc Đài THVN.
Điều 3. Cơ cấu tổ chức
Trung tâm Quảng cáo và Dịch vụ truyên fhinh có Giám đốc, giúp việc cho Giám đốc có không quá 03 Phó Giám đốc. Trung tâm Quảng cáo và Dịch vụ truyền hình có con dấu và tài khoản, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước, Ngân hàng để hoạt động. Cơ cấu tổ chức của Trung tâm Quảng cáo và Dịch vụ truyền hình gồm:
1. Phòng Kinh doanh Quảng cáo
2. Phòng Kinh doanh Hợp tác sản xuất chương trình
3. Phòng Kinh doanh Bản quyền
4. Phòng Kinh doanh Dịch vụ truyền hình và Kết nối quảng cáo
5. Phòng Kế hoạch và Nghiên cứu thị trường
6. Phòng Đầu tư, Phát triển kinh doanh và Thương hiệu
7. Phòng Kế hoạch - Tài chính
8. Phòng Tổ chức - Hành chính
9. Chi nhánh Trung tâm Quảng cáo và Dịch vụ truyền hình tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Chi nhánh Trung tâm Quảng cáo và Dịch vụ truyền hình tại Thành phố Hồ Chí Minh là đơn vị hạch toán phụ thuộc Trung tâm Quảng cáo và Dịch vụ truyền hình, có con dấu và tài khoản để hoạt động.
Giám đốc Trung tâm quảng cáo và Dịch vụ truyền hình phối hợp Trưởng Ban Tổ chức cán bộ quy định nhiệm vụ cụ thể đối vơi các đơn vị trên.
Điều 4. Hiệu lực thi hành
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết định số 658/QĐ-THVN ngày 18/05/2018 của Tổng Giám đốc Đài THVN về việc ban hành chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Quảng cáo và Dịch vụ truyền hình. Các quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.
Điều 5. Trách nhiệm thi hành
Các ông (bà): Chánh Văn phòng, Trưởng Ban Tổ chức cán bộ, Trưởng Ban Kế hoạch - Tài chính, Giám đốc Trung tâm Quảng cáo và Dịch vụ truyền hình và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.