1. Vị trí: Là phòng có chức năng tham mưu, quản lý và tổ chức thực hiện công tác tổ chức, quản lý lao động và quản trị văn phòng, hành chính.
2. Chức năng: Tham mưu, giúp việc cho Giám đốc về công tác:
a) Là đầu mối tham mưu, giúp việc cho Giám đốc và tổ chức thực hiện các công tác liên quan đến công chức, viên chức, người lao động theo quy định của pháp luật, phân cấp quản lý của Đài THVN.
b) Là đầu mối tổ chức, thực hiện công tác quản trị văn phòng và quản trị hành chính.
c) Là đầu mối triển khai, thực hiện các dự án đầu tư xây dựng công trình Đài THVN giao TVAd thực hiện.
3. Nhiệm vụ:
a) Công tác liên quan đến công chức, viên chức, người lao động:
Tham mưu, giúp Giám đốc bố trí, sắp xếp, điều động, luân chuyển, bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, khen thưởng, kỷ luật, tuyển dụng, đào tạo, quản lý, quy hoạch, chế độ chính sách về lương, giao kết hợp đồng, thôi việc, hưu trí, đoàn ra, đoàn vào cho công chức, viên chức và người lao động; đánh giá việc sử dụng viên chức và người lao động hàng năm theo phân cấp quản lý.
Lập kế hoạch nhu cầu lao động định biên, lao động hợp đồng dài hạn hàng năm; kế hoạch tuyển dụng, đào tạo và tổ chức thực hiện theo kế hoạch được phê duyệt.
Phối hợp các đơn vị chức năng thanh tra, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến công chức, viên chức và người lao động.
Tổ chức thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ và công tác đối nội, đối ngoại với các đơn vị trong, ngoài Đài THVN.
Chủ trì và phối hợp các phòng chức năng thuộc TVAd xây dựng, điều chỉnh, bổ sung, ban hành quy định, quy chế về chức năng nhiệm vụ các phòng, Chi nhánh thuộc TVAd; quy chế, lề lối làm việc của TVAd phù hợp với quy định của pháp luật, của Đài THVN và thực tiễn hoạt động theo chỉ đạo của Giám đốc.
Làm thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng, kỷ luật; Hội đồng giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị có liên quan đến công chức, viên chức và người lao động thuộc TVAd và các Hội đồng khác theo quyết định của Giám đốc.
b) Công tác lao động tiền lương và giải quyết các chế độ chính sách:
Tổ chức thực hiện chế độ, chính sách về tiền lương, bảo hiểm và các chế độ, chính sách khác đối với công chức, viên chức, người lao động theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý của Đài THVN.
Xây dựng kế hoạch lao động tiền lương, quy chế chi trả tiền lương, tổ chức thực hiện, báo cáo thống kê, phân tích tiền lương.
c) Công tác quản trị văn phòng:
Công tác thư ký: Làm thư ký các cuộc họp của Lãnh đạo Trung tâm (trừ cuộc họp về chuyên môn, nghiệp vụ của từng phòng, Chi nhánh); theo dõi tiến độ thực hiện các quyết định trong cuộc họp và báo cáo cho chủ trì cuộc họp tiếp theo; tổng hợp lịch công tác; theo dõi, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch công tác sau khi được phê duyệt và tổng hợp báo cáo Giám đốc; tiếp nhận tài liệu, hồ sơ giải quyết công việc của các phòng, Chi nhánh, cá nhân thuộc TVAd, tổng hợp, kiểm tra về mặt thủ tục, thể thức và nội dung trước khi trình Giám đốc ký ban hành; giúp việc hành chính phục vụ công tác điều hành của Lãnh đạo Trung tâm; trực tiếp hoặc tham gia soạn thảo các văn bản của Lãnh đạo Trung tâm.
Công tác văn thư, lưu trữ: Quản lý và sử dụng con dấu của TVAd theo đúng quy định, thực hiện công tác văn thư - lưu trữ theo Quy chế văn thư - lưu trữ của Đài THVN và của pháp luật.
d) Công tác quản trị hành chính:
Đầu tư, mua sắm, phân phối, sửa chữa, bảo dưỡng vật tư, trang thiết bị, hạ tầng kỹ thuật, công nghệ thông tin và văn phòng phẩm và quản lý việc sử dụng cơ sở vật chất, phương tiện thông tin, đi lại.
Quản trị, vận hành sử dụng hiệu quả đất đai, tài sản, công trình xây dựng, xe ô tô, phương tiện đi lại và thông tin liên lạc của TVAd; nâng cấp, cải tạo, sửa chữa cơ sở vật chất làm việc của TVAd.
Xây dựng, lắp đặt, tổ chức thực hiện hệ thống tivi theo dõi các kênh truyền hình phát sóng trên toàn quốc; hệ thống giám sát an ninh, họp trực tuyến; nâng cấp và phát triển hệ thống quản trị mạng, quản trị máy tính; cài đặt, quản lý hệ thống phần mềm công nghệ thông tin hỗ trợ công tác quản lý nhân sự và hoạt động sản xuất kinh doanh của TVAd.
Tổ chức cho công chức, viên chức và người lao động thực hành tốt việc tiết kiệm trong quá trình công tác và thực hiện nhiệm vụ. Tổ chức thực hiện giữ gìn an ninh trật tự, an toàn lao động, vệ sinh môi trường, phòng cháy chữa cháy.
Đầu mối phối hợp với các đơn vị, công an, chính quyền địa phương trong các hoạt động liên quan.
Tổ chức và phối hợp tổ chức cuộc họp, tập huấn, hội nghị, ngày lễ, khánh tiết, tiếp khách, sự kiện và các sinh hoạt tập thể khác của TVAd.
Tổ chức thực hiện các công tác hành chính phục vụ công tác điều hành của Lãnh đạo Trung tâm, hoạt động của các phòng, Chi nhánh thuộc TVAd (đặt mua sách báo, tạp chí, tài liệu; lễ tân; in ấn).
e) Là đầu mối tổ chức, thực hiện các quy trình về dự án đầu tư, xây dựng theo phân cấp và Đài THVN giao TVAd thực hiện.
f) Quản lý lao động, tài sản vật tư được giao, đề xuất nhu cầu về lao động và bố trí lao động, trình Giám đốc quyết định.
g) Thực hiện nhiệm vụ khác khi được Giám đốc phân công.
 
STT Họ tên Năm sinh Chức vụ Điện thoại E-mail
1 Lê Trung Chính 1962 Trưởng phòng 0913208498 letrungchinh@tvad-vtv.vn
2 Nguyễn Thị Hương Giang 1980 Chuyên viên 0989152638 nguyenhuonggiang@tvad-vtv.vn
3 Ngô Anh Sơn 1985 Chuyên viên 0904336336 ngoanhson@tvad-vtv.vn
4 Nguyễn Thuận Phúc 1972 Lái xe 0912762224 nguyenthuanphuc@tvad-vtv.vn
5 Lê Anh Hào 1985 Chuyên viên 0904220095 leanhhao@tvad-vtv.vn
6 Nguyễn Thị Kim Thanh 1984 Chuyên viên 01275009995 nguyenkimthanh@tvad-vtv.vn
7 Nguyễn Thị Kim Loan 1982 Chuyên viên 0912621388 nguyenkimloan@tvad-vtv.vn
8 Nguyễn Thị Minh Trang 1987 Chuyên viên 0989868002 nguyenminhtrang@tvad-vtv.vn
9 Bùi Mạnh Cường 1971 Chuyên viên 0981080369 buimanhcuong@tvad-vtv.vn