1. Chức năng: Tham mưu và thực hiện công tác tổ chức, nhân sự, chế độ, chính sách, hành chính quản trị.
2. Nhiệm vụ:
a) Công tác tổ chức, nhân sự
- Tham mưu cho Lãnh đạo Trung tâm về cơ chế, chính sách, kế hoạch, định hướng chiến lược về việc hoàn thiện bộ máy tổ chức của Trung tâm, quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, điều động, khen thưởng, kỷ luật, chế độ, chính sách tiền lương và chế độ, chính sách khác đối với lao động theo quy định.
- Tổ chức triển khai thực hiện công tác quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, điều động, khen thưởng, kỷ luật, bảo vệ chính trị nội bộ theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý của Đài THVN. 
- Thực hiện chế độ, chính sách tiền lương và chế độ, chính sách khác đối với lao động theo quy định.
b) Công tác hành chính, quản trị
- Thực hiện công tác hành chính tổng hợp: tổng hợp, tổ chức và làm thư ký các cuộc họp của Trung tâm có sự tham gia của Lãnh đạo Trung tâm; theo dõi, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch công tác đã được phê duyệt, ý kiến chỉ đạo của Giám đốc tại các cuộc họp; soạn thảo các văn bản phục vụ công tác điều hành của Lãnh đạo Trung tâm; kiểm tra về mặt thủ tục, thể thức văn bản trước khi trình Giám đốc ký.
- Thực hiện công tác văn thư lưu trữ theo quy định của Đài THVN và pháp luật hiện hành.
- Tổ chức và phối hợp tổ chức tập huấn, hội nghị, ngày lễ, khánh tiết, tiếp khách và các sự kiện khác của Trung tâm.
- Tổ chức thực hiện công tác đối nội, đối ngoại với các đơn vị trong, ngoài Đài THVN.
- Đầu tư, mua sắm, phân phối, sửa chữa, bảo dưỡng vật tư, trang thiết bị, hạ tầng kỹ thuật, công nghệ thông tin, văn phòng phẩm và quản lý việc sử dụng cơ sở vật chất, phương tiện thông tin, đi lại của Trung tâm; kiểm kê tài sản và thực hiện thanh lý tài sản của Trung tâm theo quy định.
- Tổ chức thực hiện giữ gìn an ninh trật tự, an toàn lao động, vệ sinh môi trường, phòng cháy chữa cháy.
- Quản lý lao động, tài sản vật tư được giao, đề xuất nhu cầu về lao động và bố trí lao động của phòng, trình Giám đốc quyết định.
- Tổ chức thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong mảng việc được phân công.
- Thực hiện nhiệm vụ khác khi được Giám đốc phân công.
 
STT Họ tên Năm sinh Chức vụ Điện thoại E-mail
1 Trần Thị Thùy Linh 1984 Phó Trưởng Phòng 0912283366 tranthuylinh@tvad-vtv.vn
2 Nguyễn Thị Minh Trang 1987 Phó Trưởng Phòng 0989868002 nguyenminhtrang@tvad-vtv.vn
3 Vũ Thị Thúy Hằng 1987 Chuyên viên 0977567816 vuthuyhang@tvad-vtv.vn
4 Trần Thu Anh 1996 Chuyên viên 0986958977 tranthuanh@tvad-vtv.vn
5 Hoàng Thị Hưng 1993 Chuyên viên 0976413119 hoangthihung@tvad-vtv.vn
6 Ngô Anh Sơn 1985 Chuyên viên 0904336336 ngoanhson@tvad-vtv.vn
7 Nguyễn Thị Kim Thanh 1984 Chuyên viên 0815009995 nguyenkimthanh@tvad-vtv.vn
8 Nguyễn Thị Kim Loan 1982 Chuyên viên 0912621388 nguyenkimloan@tvad-vtv.vn