1. Chức năng: Tham mưu và thực hiện việc kinh doanh, khai thác bản quyền; triển khai thực hiện hoạt động hợp tác quốc tế. 
2. Nhiệm vụ:
- Tham mưu cho Lãnh đạo Trung tâm về cơ chế, chính sách, kế hoạch, định hướng chiến lược về các công tác chuyên môn nghiệp vụ theo chức năng được giao.
- Tham mưu, đàm phán, soạn thảo, thực hiện quản lý các hợp đồng mua bản quyền; trao đổi bản quyền phát sóng phim và chương trình nước ngoài, thể thao, tin tức, kịch bản (format); liên kết sản xuất, phát sóng phim và chương trình nước ngoài, thể thao; kinh doanh, khai thác giá trị gia tăng chương trình truyền hình phát sóng trên các kênh, nền tảng số của Đài THVN và các nền tảng số khác theo quy định của pháp luật và của Đài THVN (việc quản lý hợp đồng bao gồm: thực hiện các nghiệp vụ quảng cáo liên quan; tổng kết, đối chiếu, phân tích số liệu kinh doanh theo định kỳ tháng/quý/năm; phối hợp với các phòng chức năng đôn đốc việc thanh toán của khách hàng đúng thời hạn, quyết toán và thanh lý).
- Phối hợp với các đơn vị thuộc Đài THVN triển khai thực hiện các hoạt động đối ngoại, hợp tác liên doanh liên kết với đối tác quốc tế.
- Phối hợp với các đơn vị trong và ngoài Đài triển khai thực hiện nhiệm vụ truyền hình chủ nhà, cung cấp các dịch vụ giá trị gia tăng cho các đơn vị trong và ngoài nước tại các sự kiện.
- Thực hiện công tác chăm sóc, tìm hiểu nhu cầu của khách hàng, tìm kiếm khách hàng, tiếp cận thị trường để góp phần mở rộng nguồn chương trình, đối tác. 
- Quản lý lao động, tài sản vật tư được giao, đề xuất nhu cầu về lao động và bố trí lao động của phòng, trình Giám đốc quyết định.
- Tổ chức thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong mảng việc được phân công.
- Thực hiện nhiệm vụ khác khi được Giám đốc phân công.
STT Họ tên Năm sinh Chức vụ Điện thoại E-mail
1 Phan Thị Thơm 1984 Trưởng phòng 0903489823 phanthom@tvad-vtv.vn
2 Trần Việt Cường 1988 Phó Trưởng phòng 0978272688 tranvietcuong@tvad-vtv.vn
3 Vũ Quang Huy 1994 Chuyên viên 0986882255 vuquanghuy@tvad-vtv.vn
4 Trần Bá Linh 1991 Kế toán viên 0916896886 tranbalinh@tvad-vtv.vn
5 Bùi Thu Hiền 1988 Chuyên viên 0904300400 buithuhien201088@gmail.com
6 Phạm Sơn Tùng 1989 Chuyên viên 091634 9119 phamsontung@tvad-vtv.vn
7 Nguyễn Anh Vũ 1988 Chuyên viên 0968041188 nguyenanhvu@tvad-vtv.vn
8 Nguyễn Hữu Nam 1980 Chuyên viên 0918309449 nguyenhuunam@tvad-vtv.vn