1.Vị trí: Là phòng nghiệp vụ về kinh doanh, khai thác và quản lý bản quyền; phối hợp triển khai thực hiện hoạt động hợp tác quốc tế.
2.Chức năng:
a) Là đầu mối nghiên cứu, đề xuất và tham mưu cho Giám đốc về cơ chế, chính sách, chiến lược, phương án kinh doanh, khai thác và quản lý bản quyền.
b) Là đầu mối tổ chức, thực hiện các nội dung về: mua bản quyền chương trình; đặt hàng sản xuất chương trình truyền hình (phim truyện và phim tài liệu); xây dựng khung giờ phát sóng các chương trình mua bản quyền, đặt hàng sản xuất; kinh doanh khai thác giá trị gia tăng các chương trình truyền hình thuộc bản quyền của Đài THVN và/hoặc các chương trình truyền hình do TVAd sở hữu, mua bản quyền.
c) Là đầu mối tổ chức thẩm định, nghiệm thu các chương trình liên kết sản xuất do TVAd chịu trách nhiệm nội dung để phát sóng trên các kênh của Đài THVN.
d) Là đầu mối phối hợp các đơn vị thuộc Đài THVN xây dựng quy chế, tổ chức thực hiện việc cung cấp/phân phối các kênh truyền hình quảng bá của Đài THVN trên các hệ thống/nền tảng truyền hình truyền thống và mới.
e) Phối hợp triển khai thực hiện các hoạt động đối ngoại, hợp tác liên doanh liên kết với đối tác quốc tế.
f) Phối hợp với các phòng liên quan thuộc TVAd, các đơn vị trong Đài THVN và cơ quan chức năng trong công tác bảo vệ bản quyền các chương trình của Đài THVN.
3.Nhiệm vụ:
a) Căn cứ chủ trương, khung, nội dung chương trình của Đài THVN và đề xuất của các đơn vị liên quan, lập kế hoạch mua bản quyền, đặt hàng sản xuất các chương trình truyền hình trình Tổng Giám đốc Đài THVN.
b) Căn cứ chủ trương, nội dung của Đài THVN và/hoặc chương trình do TVAd sở hữu/mua bản quyền và đánh giá nhu cầu thị trường, lập kế hoạch/phương án kinh doanh khai thác bản quyền/giá trị gia tăng các chương trình trình Giám đốc, Tổng Giám đốc Đài THVN và triển khai thực hiện.
Tập hợp, hệ thống tư liệu các chương trình truyền hình của Đài THVN và/hoặc chương trình truyền hình do TVAd sở hữu/mua bản quyền (lưu trữ nội dung, catalogue giới thiệu…) và đặt hàng phòng/đơn vị liên quan sản xuất bản giới thiệu chương trình để phục vụ công tác kinh doanh, khai thác bản quyền.
c) Tìm kiếm, tiếp nhận nhu cầu, trao đổi/đàm phán với đối tác, đơn vị liên quan và soạn thảo hợp đồng mua bản quyền chương trình đặt hàng sản xuất chương trình truyền hình (phim truyện và phim tài liệu); kinh doanh khai thác giá trị gia tăng chương trình của Đài THVN theo quy định của Nhà nước, Đài THVN và TVAd.
d) Tìm kiếm, tiếp nhận nhu cầu, trao đổi/đàm phán với đối tác, đơn vị liên quan và soạn thảo hợp đồng cung cấp/phân phối kênh chương trình quảng bá của Đài THVN theo quy định của Nhà nước, Đài THVN và TVAd.
e) Tổ chức thực hiện, theo dõi và quản lý các hợp đồng đã ký kết đồng thời thực hiện, xử lý phát sinh trước, trong và sau khi ký kết hợp đồng.
f) Phối hợp thực hiện thủ tục nhận tư liệu, kiểm tra các băng, tư liệu và theo dõi phát sóng các chương trình truyền hình mua bản quyền, đặt hàng sản xuất được phát sóng trên các kênh của Đài THVN.
g) Phối hợp với phòng KDQC về các nghiệp vụ quảng cáo phát sinh liên quan đến việc thực hiện hợp đồng đã ký kết.
Phối hợp phòng KHTC, Chi nhánh TVAd và các phòng liên quan thực hiện quyết toán, thanh lý hợp đồng được giao phụ trách thực hiện; lập bảng đối chiếu thời lượng phát sóng và xác nhận nợ với khách hàng hàng tháng.
Phối hợp với phòng ĐTPT, các đơn vị có liên quan để sản xuất các đoạn phim ngắn giới thiệu phim hoặc các chương trình truyền hình.
h) Theo dõi doanh thu, tổng hợp đánh giá hiệu quả các chương trình do phòng quản lý được phát sóng trên các kênh của Đài THVN; phối hợp với các phòng chức năng liên quan thuộc TVAd tham mưu, tư vấn cho Giám đốc về kế hoạch phát sóng, chính sách giá, phương án kinh doanh, công tác truyền thông, quảng bá nhằm mục đích phát triển kinh doanh và thương hiệu của TVAd.
i) Tiếp nhận kịch bản, nội dung chương trình từ khách hàng để tổ chức thực hiện công tác nghiệm thu và thẩm định các chương trình liên kết sản xuất do TVAd chịu trách nhiệm nội dung trước khi phát sóng trên các kênh của Đài THVN.
k) Tìm kiếm và mở rộng nguồn chương trình, đối tác phục vụ cho công tác kinh doanh, quản lý, khai thác bản quyền và hợp tác quốc tế.
Tham dự, tổ chức gian hàng của Đài THVN tại các hội chợ, triển lãm quốc tế nhằm tìm kiếm đối tác, nguồn chương trình/format chương trình và giới thiệu nội dung chương trình của Đài THVN.
Tham dự các hội nghị, hội thảo, diễn đàn, sự kiện trong nước và quốc tế về các vấn đề bản quyền.
l) Phối hợp với các phòng chức năng liên quan thuộc TVAd và các Ban liên quan thuộc Đài THVN tiếp xúc với các đối tác nước ngoài để tìm kiếm, thẩm định các nội dung/đối tác; thực hiện ký kết các hợp đồng và phối hợp tổ chức sản xuất chương trình truyền hình.
m) Phối hợp với phòng ĐTPT triển khai thực hiện công tác đối ngoại, hợp tác liên doanh liên kết với đối tác quốc tế; phối hợp tổ chức, tham gia các sự kiện, hội nghị, hội thảo, họp báo trong nước.
n) Quản lý bản quyền các chương trình truyền hình của Đài THVN và/hoặc thuộc  TVAd; phối hợp với các đơn vị có liên quan trong công tác bảo vệ bản quyền của Đài THVN.
Giám sát việc thực hiện quy chế về khai thác, sử dụng bản quyền của Đài THVN; kiểm tra, rà soát các chương trình hợp tác để phát hiện, xử lý các sai phạm bản quyền của Đài THVN (nếu có); xây dựng các điều khoản về bảo vệ bản quyền khi ký kết các hợp đồng hợp tác, liên kết, mua, bán, đặt hàng sản xuất các chương trình truyền hình.
Nghiên cứu, đóng góp đề xuất liên quan đến các quy chế, văn bản về bản quyền chương trình truyền hình nói riêng và ngành báo chí nói chung.
o) Quản lý lao động, tài sản vật tư được giao, đề xuất nhu cầu về lao động và bố trí lao động, trình Giám đốc quyết định.
p) Thực hiện nhiệm vụ khác khi được Giám đốc phân công.
 

STT Họ tên Năm sinh Chức vụ Điện thoại E-mail
1 Phan Thị Thơm 1984 Trưởng phòng 0903489823 phanthom@tvad-vtv.vn
2 Trần Thị Thùy Linh 1984 Phó TP 0912283366 tranthuylinh@tvad-vtv.vn
3 Phạm Đặng Duy Hưng 1989 Chuyên viên 0989881989 phamdangduyhung@tvad-vtv.vn
4 Phạm Khắc Hiếu 1986 Chuyên viên 0914266083 phamkhachieu@tvad-vtv.vn
5 Võ Hoài Nam 1980 Kỹ sư 0904035382 vohoainam@tvad-vtv.vn
6 Bùi Thu Hiền 1988 Nhân viên 0904300400 buithuhien201088@gmail.com
7 Phạm Sơn Tùng 1989 Chuyên viên 091634 9119 phamsontung@tvad-vtv.vn
8 Đỗ Thị Thu Thảo 1991 Chuyên viên 0949916060 dothuthao@tvad-vtv.vn
9 Trần Việt Cường 1988 Chuyên viên 0978272688 tranvietcuong@tvad-vtv.vn
10 Trần Hồng Nhung 1979 Chuyên viên 0988084888 tranhongnhung@tvad-vtv.vn
11 Nguyễn Anh Vũ 1988 Chuyên viên 0968041188 nguyenanhvu@tvad-vtv.vn
12 Nguyễn Hữu Nam 1980 Chuyên viên 0918309449 nguyenhuunam@tvad-vtv.vn