STT Họ tên Năm sinh Chức vụ Điện thoại E-mail Phòng ban
1 Nguyễn Thanh Sơn 1976 Giám đốc CN 0968667968 nguyenthanhson@tvad-vtv.vn Chi nhánh
2 Phan Thị Thơm 1984 Trưởng phòng 0903489823 phanthom@tvad-vtv.vn Phòng KDBQ
3 Hà Thị Mai Linh 1986 Trưởng phòng 0972968999 hamailinh@tvad-vtv.vn Phòng NCTT
4 Lê Thanh Trang 1975 Trưởng phòng 0983654525 lethanhtrang@tvad-vtv.vn Phòng ĐTPT
5 Nguyễn Thị Kim Dung 1982 Kế toán trưởng 0982112082 nguyenkimdung@tvad-vtv.vn Phòng KHTC
6 Trần Thị Thùy Linh 1984 Phó Trưởng Phòng 0912283366 tranthuylinh@tvad-vtv.vn Phòng TCHC
7 Lý Hồng Hạnh 1976 Trưởng phòng 0983559798 lyhonghanh@tvad-vtv.vn Phòng KD HTSX
8 Tạ Đức Việt 1979 Trưởng phòng 0917 58 7777 taducviet@tvad-vtv.vn Phòng KNQC&DV
9 Lê Thị Khánh Hòa 1970 Trưởng phòng 0982245599 lekhanhhoa@tvad-vtv.vn Phòng KDQC
10 Vũ Ngọc Thắng 1980 Phó Trưởng Phòng 0912681808 vungocthang@tvad-vtv.vn Phòng ĐTPT
11 Lưu Minh Vũ 1979 Phó Trưởng Phòng 0904157353 luuminhvu@tvad-vtv.vn Phòng NCTT
12 Nguyễn Thị Minh Trang 1987 Phó Trưởng Phòng 0989868002 nguyenminhtrang@tvad-vtv.vn Phòng TCHC
13 Trần Việt Cường 1988 Phó Trưởng phòng 0978272688 tranvietcuong@tvad-vtv.vn Phòng KDBQ
14 Đỗ Thị Ngân Hằng 1977 Phó Trưởng Phòng 0963042377 donganhang@tvad-vtv.vn Phòng KD HTSX
15 Phùng Thị Vân Anh 1989 Phó Trưởng Phòng 0906222855 phungvananh@tvad-vtv.vn Phòng KDQC
16 Nguyễn Thị Hằng 1987 Phó Trưởng Phòng 0978764668 nguyenthihang@tvad-vtv.vn Phòng KHTC
17 Dương Thị Mai Hương 1982 Phó Trưởng Phòng 0904345313 duongmaihuong@tvad-vtv.vn Phòng KNQC&DV
18 Bùi Minh Đức 1977 Phó Trưởng Phòng 0913381471 buiminhduc@tvad-vtv.vn Phòng KDQC
19 Trương Diệu Thúy 1983 Phó Trưởng Phòng 0983840191 truongdieuthuy@tvad-vtv.vn Phòng KHTC
20 Nguyễn Văn Nam 1976 Phó Giám đốc nguyenvannam@tvad-vtv.vn Phó giám đốc
21 Trần Thu Trang 1997 Chuyên viên 0904230997 tranthutrang@tvad-vtv.vn Phòng KD HTSX
22 Doãn Việt Anh 1993 Chuyên viên 0917484607 doanvietanh@tvad-vtv.vn Phòng KD HTSX
23 Vũ Thị Thúy Hằng 1987 Chuyên viên 0977567816 vuthuyhang@tvad-vtv.vn Phòng TCHC
24 Đào Thị Hương Giang 1996 Chuyên viên 0838998828 daohuonggiang@tvad-vtv.vn Phòng KNQC&DV
25 Nguyễn Hoàng Hiệp 1995 Chuyên viên 0868601627 nguyenhoanghiep@tvad-vtv.vn Phòng KD HTSX
26 Vũ Quang Huy 1994 Chuyên viên 0986882255 vuquanghuy@tvad-vtv.vn Phòng KDBQ
27 Cù Thị Hồng Nhung 1990 0986419191 cuhongnhung@tvad-vtv.vn Phòng KDQC
28 Nguyễn Minh Đạt 1996 Chuyên viên 0988671815 nguyenminhdat@tvad-vtv.vn Phòng KD HTSX
29 Trần Thu Anh 1996 Chuyên viên 0986958977 tranthuanh@tvad-vtv.vn Phòng TCHC
30 Bùi Thị Nụ 1991 Chuyên viên 01655315851 buithinu@tvad-vtv.vn Phòng NCTT
31 Đặng Thùy Linh 1991 Chuyên viên 0903486069 dangthuylinh@tvad-vtv.vn Phòng KD HTSX
32 Đào Việt Anh 1995 Chuyên viên 0963087995 daovietanh@tvad-vtv.vn Phòng KDQC
33 Nguyễn Thành Hưng 1993 Chuyên viên 0978524078 nguyenthanhhung@tvad-vtv.vn Phòng KDQC
34 Phạm Đặng Duy Hưng 1989 Chuyên viên 0989881989 phamdangduyhung@tvad-vtv.vn Phòng KD HTSX
35 Trần Lê Cẩm Chi 1992 Chuyên viên 0904387395 tranlecamchi@tvad-vtv.vn Phòng ĐTPT
36 Đỗ Quỳnh Phương 1991 Chuyên viên 0946418888 doquynhphuong@tvad-vtv.vn Phòng KDQC
37 Tạ Thị Quỳnh Như 1993 Chuyên viên 01659421197 tathiquynhnhu93@gmail.com Chi nhánh
38 Nguyễn Tuấn Phong 1985 Chuyên viên 0931818791 nguyentuanphong@tvad-vtv.vn Chi nhánh
39 Nguyễn Duy Tân 1968 Lái xe 0973377737 nguyenduytan@tvad-vtv.vn Chi nhánh
40 Trần Bá Linh 1991 Kế toán viên 0916896886 tranbalinh@tvad-vtv.vn Phòng KDBQ
41 Nguyễn Trường Sơn 1985 Cán sự 0971672468 nguyentruongson@tvad-vtv.vn Chi nhánh
42 Hoàng Thị Thanh Hiền 1984 Chuyên viên 0936699539 hoangthanhhien@tvad-vtv.vn Chi nhánh
43 Lê Thị Thanh Thủy 1975 Chuyên viên 0903395909 lethanhthuy@tvad-vtv.vn Chi nhánh
44 Trần Thị Hồng Thúy 1982 Kế toán viên 0903226841 tranhongthuy@tvad-vtv.vn Chi nhánh
45 Lê Minh Quân 1974 Kỹ sư chính 0906607339 leminhquan@tvad-vtv.vn Chi nhánh
46 Trần Văn Chác 1986 Kỹ sư 0973034396 tranvanchac@tvad-vtv.vn Phòng ĐTPT
47 Nguyễn Tiến Dương 1985 Kỹ thuật viên 0904999902 nguyentienduong@tvad-vtv.vn Phòng ĐTPT
48 Nguyễn Văn Trường 1971 Quay phim viên 0912318313 nguyenvantruong@tvad-vtv.vn Phòng ĐTPT
49 Hoàng Thị Hưng 1993 Chuyên viên 0976413119 hoangthihung@tvad-vtv.vn Phòng TCHC
50 Võ Hoài Nam 1980 Kỹ sư 0904035382 vohoainam@tvad-vtv.vn Phòng KNQC&DV
51 Đỗ Phan Long 1967 Kỹ sư CĐ 0913203772 dophanlong@tvad-vtv.vn Phòng ĐTPT
52 Bùi Thị Bích Phương 1990 Chuyên viên 0903.228.883 buibichphuong@tvad-vtv.vn Phòng NCTT
53 Ngô Anh Sơn 1985 Chuyên viên 0904336336 ngoanhson@tvad-vtv.vn Phòng TCHC
54 Nguyễn Nữ Nhật Nguyên 1987 Chuyên viên 0982300333 nhatnguyen@tvad-vtv.vn Phòng NCTT
55 Chu Anh Quân 1985 Kỹ sư 0915385555 chuanhquan@tvad-vtv.vn Phòng NCTT
56 Lương Tuân 1979 Kỹ sư 0904147889 luongtuan@tvad-vtv.vn Phòng KNQC&DV
57 Bùi Anh Minh 1975 Cán sự 0989821881 buianhminh@tvad-vtv.vn Phòng NCTT
58 Đỗ Trần Chiến 1973 Phó Giám đốc dotranchien@tvad-vtv.vn Phó giám đốc
59 Lê Anh Hào 1985 Chuyên viên 0904220095 leanhhao@tvad-vtv.vn Phòng KDQC
60 Nguyễn Thị Kim Thanh 1984 Chuyên viên 0815009995 nguyenkimthanh@tvad-vtv.vn Phòng TCHC
61 Nguyễn Thị Kim Loan 1982 Chuyên viên 0912621388 nguyenkimloan@tvad-vtv.vn Phòng TCHC
62 Bùi Thu Hiền 1988 Chuyên viên 0904300400 buithuhien201088@gmail.com Phòng KDBQ
63 Phạm Sơn Tùng 1989 Chuyên viên 091634 9119 phamsontung@tvad-vtv.vn Phòng KDBQ
64 Đỗ Thị Thu Thảo 1991 Chuyên viên 0949916060 dothuthao@tvad-vtv.vn Phòng KDQC
65 Bùi Thanh Thu 1989 Chuyên viên 0942041989 buithanhthu@tvad-vtv.vn Phòng KD HTSX
66 Nguyễn Quỳnh Trang 1996 Chuyên viên 0984212883 nguyenquynhtrang@tvad-vtv.vn Phòng KHTC
67 Hà Thị Thu Hưởng 1987 Chuyên viên 0989332547 hathuhuong@tvad-vtv.vn Phòng KD HTSX
68 Phan Thị Ngọc 1988 Chuyên viên 0906270788 phanthingoc@tvad-vtv.vn Phòng KD HTSX
69 Trương Hồng Nga 1988 Chuyên viên 0904936038 truonghongnga@tvad-vtv.vn Phòng ĐTPT
70 Nguyễn Anh Vũ 1988 Chuyên viên 0968041188 nguyenanhvu@tvad-vtv.vn Phòng KDBQ
71 Nguyễn Hữu Nam 1980 Chuyên viên 0918309449 nguyenhuunam@tvad-vtv.vn Phòng KDBQ
72 Nguyễn Lê Minh 1975 Kỹ sư 0988281175 nguyenleminh@tvad-vtv.vn Phòng KNQC&DV
73 Nguyễn Thanh Thủy 1974 Chuyên viên 0983654954 nguyenthanhthuy@tvad-vtv.vn Phòng KNQC&DV
74 Phạm Thị Chinh 1992 Chuyên viên 0963009644 phamthichinh@tvad-vtv.vn Phòng KHTC
75 Hoàng Thị Kim Ngân 1993 Chuyên viên 0972572772 hoangkimngan@tvad-vtv.vn Phòng KHTC
76 Phùng Thị Cúc 1991 Chuyên viên 0976453284 phungthicuc@tvad-vtv.vn Phòng KHTC
77 Nguyễn Thị Thu Hoài 1990 Chuyên viên 0933926986 nguyenhoaithu@tvad-vtv.vn Phòng KHTC
78 Nguyễn Thị Hà 1990 Kế toán viên 0984129086 nguyenthiha@tvad-vtv.vn Phòng KHTC
79 Nguyễn Thị Liên 1989 Kế toán viên 0904529689 nguyenthilien@tvad-vtv.vn Phòng KHTC
80 Nguyễn Hoàng Nam 1988 Kế toán viên 0979510108 nguyenhoangnam@tvad-vtv.vn Phòng KHTC
81 Đoàn Thị Thanh Hòa 1978 Kế toán viên 0904117757 doanthanhhoa@tvad-vtv.vn Phòng KHTC
82 Nguyễn Duy Anh 1989 Chuyên viên 0925728889 nguyenduyanh@tvad-vtv.vn Phòng KD HTSX
83 Dương Thị Thanh Huyền 1968 Chuyên viên 0963559599 duongthanhhuyen@tvad-vtv.vn Phòng KHTC
84 Bùi Thị Hồng Phương 1990 Chuyên viên 0973590765 buihongphuong@tvad-vtv.vn Phòng KD HTSX
85 Hoàng Minh Nguyệt 1984 Chuyên viên 0912809797 hoangminhnguyet@tvad-vtv.vn Phòng KD HTSX
86 Nguyễn Ngọc Anh 1982 Chuyên viên 0912391190 nguyenngocanh@tvad-vtv.vn Phòng KD HTSX
87 Nguyễn Thị Thanh Huyền 1991 Chuyên viên 0962361636 nguyenthanhhuyen@tvad-vtv.vn Phòng KDQC
88 Lê Thu Hạnh 1991 Chuyên viên 0978711991 lethuhanh@tvad-vtv.vn Phòng KDQC
89 Ngô Hà Vân 1991 Chuyên viên 0986791091 ngohavan@tvad-vtv.vn Phòng KDQC
90 Đỗ Thị Huyền Trang 1987 Kỹ sư 0988166501 dohuyentrang@tvad-vtv.vn Phòng KNQC&DV
91 Trương Minh Ngọc 1983 Chuyên viên 0988556523 truongminhngoc@tvad-vtv.vn Phòng KDQC
92 Bùi Việt Anh 1985 Kỹ thuật viên 0936011579 buivietanh@tvad-vtv.vn Phòng KNQC&DV
93 Phùng Thị Thúy 1981 Kỹ thuật viên 0915036198 phungthithuy@tvad-vtv.vn Phòng KNQC&DV
94 Phan Thùy Linh 1984 Chuyên viên 0912555386 phanthuylinh@tvad-vtv.vn Phòng KD HTSX
95 Đinh Thùy Hương 1984 Kỹ sư 0982262284 dinhthuyhuong@tvad-vtv.vn Phòng KNQC&DV
96 Lê Đại 1983 Kỹ sư CĐ 0904508309 ledai@tvad-vtv.vn Phòng KNQC&DV
97 Nguyễn Thị Minh Tâm 1983 Chuyên viên 0983000421 nguyenminhtam@tvad-vtv.vn Phòng KNQC&DV
98 Phan Thị Minh Hiền 1982 Chuyên viên 0985231082 phanminhhien@tvad-vtv.vn Phòng KNQC&DV
99 Nguyễn Hoàng Thanh 1969 Chuyên viên 0979619628 nguyenhoangthanh@tvad-vtv.vn Phòng NCTT
100 Trần Tiến Dũng 1976 Chuyên viên 0904 159 350 trantiendung@tvad-vtv.vn Phòng KNQC&DV
101 Đỗ Thị Ngọc Hoa 1974 Chuyên viên 0868987557 dongochoa@tvad-vtv.vn Phòng KNQC&DV
102 Nguyễn Thị Ánh Dương 1976 Chuyên viên 0983081676 nguyenanhduong@tvad-vtv.vn Phòng KNQC&DV
103 Đỗ Thúy Hậu 1984 Chuyên viên 0904156899 dothuyhau@tvad-vtv.vn Phòng NCTT
104 Nguyễn Thế Lai 1981 Kỹ sư 0981830139 nguyenthelai@tvad-vtv.vn Phòng ĐTPT
105 Trương Lê Linh Yên 1981 Chuyên viên 0989265256 truonglelinhyen@tvad-vtv.vn Phòng ĐTPT
106 Hồ Thị Hồng Thu 1977 Phó Giám đốc hohongthu@tvad-vtv.vn Phó giám đốc
107 Đỗ Thị Lan Hương 1968 Giám đốc dolanhuong@tvad-vtv.vn Giám đốc