1. Vị trí: Là phòng nghiệp vụ về kinh doanh quảng cáo trên các kênh truyền hình miễn phí của Đài THVN giao TVAd thực hiện.
2. Chức năng:
a) Là đầu mối triển khai thực hiện hoạt động bán quảng cáo trên các kênh truyền hình miễn phí của Đài THVN giao TVAd thực hiện (bao gồm thông tin mang tính xã hội, nhân đạo).
b) Phối hợp với các phòng chức năng liên quan thuộc TVAd và các đơn vị trong Đài THVN thực hiện công việc liên quan đến phát sóng chương trình quảng cáo; tìm kiếm và mở rộng khách hàng quảng cáo.
c) Phối hợp với các phòng chức năng liên quan thuộc TVAd nghiên cứu, tham mưu cho Giám đốc về cơ chế, chính sách, kế hoạch, định hướng chiến lược kinh doanh quảng cáo trên truyền hình.

3. Nhiệm vụ:
a) Trên cơ sở khung, nội dung chương trình của Đài THVN và các chính sách giá của TVAd, tìm kiếm, tư vấn, tiếp nhận nhu cầu và hướng dẫn khách hàng thực hiện hoạt động quảng cáo trên các kênh truyền hình miễn phí của Đài THVN giao TVAd thực hiện theo quy định của Nhà nước, Đài THVN và TVAd.
b) Phối hợp với các đơn vị sản xuất trong Đài THVN xây dựng và bán quảng cáo trọn gói trong các chương trình, sự kiện nằm trong kế hoạch khung chương trình do các Ban Biên tập của Đài THVN thực hiện sản xuất.
c) Tiếp nhận, quản lý và kiểm duyệt hồ sơ, các mẫu/chương trình/hình thức quảng cáo, thông tin mang tính xã hội, nhân đạo của khách hàng chuyển Hội đồng nghiệm thu của TVAd duyệt và cấp mã chương trình quảng cáo.
d) Đàm phán, soạn thảo, tổ chức thực hiện và quản lý các hợp đồng đăng ký phát sóng quảng cáo đã ký kết theo sự phân công của Giám đốc; đồng thời thực hiện, xử lý các phát sinh trước, trong và sau khi ký kết hợp đồng.
e) Phối hợp với các phòng, các đơn vị chức năng liên quan để thực hiện các nghiệp vụ phát sóng quảng cáo, lập danh sách phát sóng quảng cáo theo cấu trúc khung, chương trình hàng ngày.
f) Quản lý và vận hành hệ thống kết nối quảng cáo tự động; quản trị phần mềm quảng cáo; sử dụng thiết bị được giao, tổ chức móc nối các mẫu/chương trình/hình thức quảng cáo; nghiệm thu bàn giao và ký xác nhận file, lập bảng tổng hợp đối chiếu thời lượng phát sóng quảng cáo với Ban Thư ký Biên tập và các đơn vị liên quan trong Đài THVN. 
g) Phối hợp phòng KHTC và các phòng liên quan thực hiện quyết toán, thanh lý hợp đồng, tổng kết hoạt động kinh doanh quảng cáo làm cơ sở xuất hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) cho khách hàng và tổng hợp số liệu doanh thu quảng cáo theo định kỳ trên toàn bộ khung giờ quảng cáo và các kênh truyền hình miễn phí của Đài THVN giao TVAd thực hiện.
h) Là đầu mối tiếp nhận và xử lý khiếu nại, sai sót, nhầm lẫn phát sinh trong hoạt động đăng ký, theo dõi và phát sóng quảng cáo.
i) Phối hợp với các phòng chức năng liên quan thuộc TVAd tổ chức hoạt động chăm sóc và thăm dò nhu cầu của khách hàng đảm bảo duy trì thị phần và mở rộng thị trường; tham mưu, tư vấn cho Giám đốc về xây dựng kế hoạch kinh doanh, công tác chăm sóc và mở rộng khách hàng quảng cáo, các việc liên quan đến khung phát sóng chương trình, giá, chính sách giá (giảm giá, khuyến mại) và công tác truyền thông, quảng bá nhằm mục đích phát triển kinh doanh và thương hiệu của TVAd.
j) Phối hợp với Ban Thư ký Biên tập/đơn vị sản xuất của Đài THVN nắm vững thông tin về tình hình phát sóng, phủ sóng các chương trình của Đài THVN, cấu trúc khung chương trình phát sóng hàng ngày để thông tin đến khách hàng.
k) Quản lý lao động, tài sản vật tư được giao, đề xuất nhu cầu về lao động và bố trí lao động, trình Giám đốc quyết định.
l) Thực hiện nhiệm vụ khác khi được Giám đốc phân công.

 

 

STT Họ tên Năm sinh Chức vụ Điện thoại E-mail
1 Lê Thị Khánh Hòa 1970 Trưởng phòng 0982245599 lekhanhhoa@tvad-vtv.vn
2 Dương Thị Mai Hương 1982 Phó TP 0904345313 duongmaihuong@tvad-vtv.vn
3 Tạ Đức Việt 1979 Phó TP 0917 58 7777 taducviet@tvad-vtv.vn
4 Đào Việt Anh 1995 Chuyên viên 0963087995 vietanh.ktm.1109@gmail.com
5 Nguyễn Thành Hưng 1993 Nhân viên 0978524078 thanhdatloan@gmail.com
6 Vũ Thế Hùng 1993 Chuyên viên 0936119129 vuthehung@tvad-vtv.vn
7 Đỗ Quỳnh Phương 1991 Chuyên viên 0946418888 doquynhphuong@tvad-vtv.vn
8 Nguyễn Thị Thanh Huyền 1991 Chuyên viên 0962361636 ktvhuyen@gmail.com
9 Lê Thu Hạnh 1991 Chuyên viên 0978711991 lethuhanh@tvad-vtv.vn
10 Ngô Hà Vân 1991 Chuyên viên 0986791091 ngohavan@tvad-vtv.vn
11 Nguyễn Hà Mai Linh 1990 Chuyên viên 0904884284 nguyenhamailinh@tvad-vtv.vn
12 Hoàng Thị Mai 1989 Kế toán viên 0988399689 hoangthimai@tvad-vtv.vn
13 Đỗ Thị Huyền Trang 1987 Kỹ sư 0988166501 dohuyentrang@tvad-vtv.vn
14 Trương Minh Ngọc 1983 Chuyên viên 0988556523 truongminhngoc@tvad-vtv.vn
15 Cao Việt Hùng 1984 Chuyên viên 0987068698 caoviethung@tvad-vtv.vn
16 Bùi Việt Anh 1985 Kỹ thuật viên 0936011579 buivietanh@tvad-vtv.vn
17 Phùng Thị Thúy 1981 Kỹ thuật viên 0915036198 phungthithuy@tvad-vtv.vn
18 Phan Thùy Linh 1984 Chuyên viên 0912555386 phanthuylinh@tvad-vtv.vn
19 Đinh Thùy Hương 1984 Kỹ sư 0982262284 dinhthuyhuong@tvad-vtv.vn
20 Lê Đại 1983 Kỹ sư CĐ 0904508309 ledai@tvad-vtv.vn
21 Nguyễn Thị Minh Tâm 1983 Chuyên viên 0983000421 nguyenminhtam@tvad-vtv.vn
22 Phan Thị Minh Hiền 1982 Chuyên viên 0985231082 phanminhhien@tvad-vtv.vn
23 Nguyễn Hoàng Thanh 1969 Chuyên viên 0979619628 nguyenhoangthanh@tvad-vtv.vn
24 Trần Tiến Dũng 1976 Chuyên viên 0904 159 350 trantiendung@tvad-vtv.vn
25 Đỗ Thị Ngọc Hoa 1974 Chuyên viên 0868987557 dongochoa@tvad-vtv.vn
26 Đỗ Thị Tuyết Mai 1965 Chuyên viên 0987109699 dotuyetmai@tvad-vtv.vn
27 Nguyễn Thị Ánh Dương 1976 Chuyên viên 0983081676 nguyenanhduong@tvad-vtv.vn