1. Chức năng: Tham mưu và thực hiện việc kinh doanh quảng cáo (không bao gồm nghiệp vụ kinh doanh quảng cáo ký hợp đồng dài hạn) trên các kênh truyền hình của Đài THVN giao Trung tâm thực hiện.
2. Nhiệm vụ:
- Tham mưu cho Lãnh đạo Trung tâm về cơ chế, chính sách, kế hoạch, định hướng chiến lược về các công tác chuyên môn nghiệp vụ theo chức năng được giao.
- Tham mưu, đàm phán, soạn thảo, thực hiện quản lý các hợp đồng liên quan đến hoạt động bán quảng cáo theo gói, quảng cáo trọn gói, quảng cáo lẻ, thu phí chương trình truyền hình trực tiếp, các chương trình sự kiện… trên các kênh truyền hình của Đài THVN giao Trung tâm thực hiện theo quy định của Nhà nước, Đài THVN và Trung tâm (việc quản lý hợp đồng bao gồm: thực hiện các nghiệp vụ quảng cáo liên quan; tổng kết, đối chiếu, phân tích số liệu kinh doanh theo định kỳ tháng/quý/năm; phối hợp với các phòng chức năng đôn đốc việc thanh toán của khách hàng đúng thời hạn, quyết toán và thanh lý).
- Chăm sóc, tìm hiểu nhu cầu của khách hàng, tìm kiếm khách hàng để đảm bảo duy trì thị phần và mở rộng thị trường.
- Quản lý lao động, tài sản vật tư được giao, đề xuất nhu cầu về lao động và bố trí lao động của phòng, trình Giám đốc quyết định.
- Tổ chức thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong mảng việc được phân công.
- Thực hiện nhiệm vụ khác khi được Giám đốc phân công.
STT Họ tên Năm sinh Chức vụ Điện thoại E-mail
1 Lê Thị Khánh Hòa 1970 Trưởng phòng 0982245599 lekhanhhoa@tvad-vtv.vn
2 Phùng Thị Vân Anh 1989 Phó Trưởng Phòng 0906222855 phungvananh@tvad-vtv.vn
3 Bùi Minh Đức 1977 Phó Trưởng Phòng 0913381471 buiminhduc@tvad-vtv.vn
4 Cù Thị Hồng Nhung 1990 0986419191 cuhongnhung@tvad-vtv.vn
5 Đào Việt Anh 1995 Chuyên viên 0963087995 daovietanh@tvad-vtv.vn
6 Nguyễn Thành Hưng 1993 Chuyên viên 0978524078 nguyenthanhhung@tvad-vtv.vn
7 Đỗ Quỳnh Phương 1991 Chuyên viên 0946418888 doquynhphuong@tvad-vtv.vn
8 Lê Anh Hào 1985 Chuyên viên 0904220095 leanhhao@tvad-vtv.vn
9 Đỗ Thị Thu Thảo 1991 Chuyên viên 0949916060 dothuthao@tvad-vtv.vn
10 Nguyễn Thị Thanh Huyền 1991 Chuyên viên 0962361636 nguyenthanhhuyen@tvad-vtv.vn
11 Lê Thu Hạnh 1991 Chuyên viên 0978711991 lethuhanh@tvad-vtv.vn
12 Ngô Hà Vân 1991 Chuyên viên 0986791091 ngohavan@tvad-vtv.vn
13 Trương Minh Ngọc 1983 Chuyên viên 0988556523 truongminhngoc@tvad-vtv.vn