1. Chức năng: Tham mưu và thực hiện công tác tài chính và công tác kế toán theo quy định của Đài THVN và Nhà nước.
2. Nhiệm vụ:
- Tham mưu cho Lãnh đạo Trung tâm về cơ chế, chính sách, kế hoạch, định hướng chiến lược về các công tác chuyên môn nghiệp vụ theo chức năng được giao.
- Tổ chức thực hiện công tác tài chính:
+ Tổng hợp đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch thu, chi và xây dựng kế hoạch thu, chi hằng năm từ các phòng của Trung tâm và gửi báo cáo theo quy định.
+ Tham mưu trong việc cân đối và phân bổ nguồn kinh phí được giao, kịp thời phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Trung tâm.
+ Kiểm soát hồ sơ liên quan đến tài chính trong hoạt động kinh doanh.
- Tổ chức thực hiện công tác kế toán:
+ Tổ chức hệ thống kế toán; tính toán, ghi chép, phân loại, xử lý và hạch toán đúng, đầy đủ và kịp thời các nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Trung tâm; lập báo cáo tài chính, báo cáo các loại thuế theo quy định; đối chiếu công nợ, phối hợp với phòng kinh doanh đốc thúc khách hàng thanh toán. 
+ Kiểm tra, giám sát các khoản chi, nghĩa vụ thu, nộp ngân sách; kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài sản và nguồn hình thành tài sản.
+ Cung cấp thông tin, số liệu kế toán theo quy định.
- Công khai tài chính theo quy định của Đài THVN và Nhà nước.
- Quản lý lao động, tài sản vật tư được giao, đề xuất nhu cầu về lao động và bố trí lao động của phòng, trình Giám đốc quyết định.
- Tổ chức thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong mảng việc được phân công.
- Thực hiện nhiệm vụ khác khi được Giám đốc phân công.
 
STT Họ tên Năm sinh Chức vụ Điện thoại E-mail
1 Nguyễn Thị Kim Dung 1982 Kế toán trưởng 0982112082 nguyenkimdung@tvad-vtv.vn
2 Nguyễn Thị Hằng 1987 Phó Trưởng Phòng 0978764668 nguyenthihang@tvad-vtv.vn
3 Trương Diệu Thúy 1983 Phó Trưởng Phòng 0983840191 truongdieuthuy@tvad-vtv.vn
4 Nguyễn Quỳnh Trang 1996 Chuyên viên 0984212883 nguyenquynhtrang@tvad-vtv.vn
5 Phạm Thị Chinh 1992 Chuyên viên 0963009644 phamthichinh@tvad-vtv.vn
6 Hoàng Thị Kim Ngân 1993 Chuyên viên 0972572772 hoangkimngan@tvad-vtv.vn
7 Phùng Thị Cúc 1991 Chuyên viên 0976453284 phungthicuc@tvad-vtv.vn
8 Nguyễn Thị Thu Hoài 1990 Chuyên viên 0933926986 nguyenhoaithu@tvad-vtv.vn
9 Nguyễn Thị Hà 1990 Kế toán viên 0984129086 nguyenthiha@tvad-vtv.vn
10 Nguyễn Thị Liên 1989 Kế toán viên 0904529689 nguyenthilien@tvad-vtv.vn
11 Nguyễn Hoàng Nam 1988 Kế toán viên 0979510108 nguyenhoangnam@tvad-vtv.vn
12 Đoàn Thị Thanh Hòa 1978 Kế toán viên 0904117757 doanthanhhoa@tvad-vtv.vn
13 Dương Thị Thanh Huyền 1968 Chuyên viên 0963559599 duongthanhhuyen@tvad-vtv.vn