1. Vị trí: Là phòng có chức năng tham mưu, giúp việc và nghiệp vụ về công tác tài chính và công tác kế toán theo quy định của pháp luật Nhà nước và Đài THVN.
2. Chức năng:
a) Là đầu mối tham mưu, tư vấn và tổ chức thực hiện các công việc liên quan đến công tác tài chính.
b) Là đầu mối tham mưu, tư vấn và tổ chức thực hiện các công việc liên quan đến công tác kế toán.
3.  Nhiệm vụ:
a) Nghiên cứu, tham mưu, tư vấn và tổ chức thực hiện công tác tài chính:
Lập kế hoạch, phân tích, đánh giá hiệu quả tài chính của các dự án hợp tác kinh doanh trước khi trình Giám đốc quyết định.
Thu thập, tiếp nhận thông tin từ các phòng thuộc TVAd, tham mưu cho Giám đốc và tổ chức kiểm tra, giám sát hoạt động tài chính trong nội bộ TVAd. Đề xuất giải pháp phục vụ quản trị tài chính của TVAd (về định hướng kinh doanh, sử dụng và chi trả thu nhập cho lao động...) từ thông tin, số liệu kế toán.
Cân đối và tổ chức nguồn kinh phí được giao kịp thời phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của TVAd. Báo cáo Giám đốc tình hình sử dụng kinh phí được giao và đề xuất biện pháp điều chỉnh hợp lý.
Giám sát, quản lý và phối hợp với các phòng, Chi nhánh, cá nhân trong việc thực hiện các hoạt động tài chính của TVAd đảm bảo hiệu quả trong công tác quản lý tài chính và quy định về quản lý tài chính hiện hành.
Thường xuyên thu thập, phân loại, xử lý các thông tin về tài chính trong sản xuất kinh doanh, báo cáo kịp thời Ban Giám đốc tình hình tài chính của TVAd, đề xuất các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh.
Phối hợp với phòng nghiệp vụ liên quan về hoạt động xây dựng chính sách bán hàng, giá quảng cáo, hoạt động hợp tác, liên kết sản xuất, mua bản quyền...
b) Nghiên cứu, tham mưu, tư vấn và tổ chức thực hiện công tác kế toán:
Tổ chức hệ thống hạch toán kế toán, thông tin kinh tế phát sinh tại TVAd phục vụ yêu cầu báo cáo tài chính và thông tin kinh tế theo quy định của các cơ quan quản lý Nhà nước, Đài THVN và yêu cầu của Giám đốc.
Kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ của tất cả các loại chứng từ, hoàn chỉnh thủ tục kế toán trước khi trình Giám đốc phê duyệt.
Tính toán, ghi chép, phân loại, xử lý và hạch toán đúng, đầy đủ các nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh trong hoạt động sản xuất kinh doanh của TVAd, phù hợp với quy định của Nhà nước, Đài THVN và Quy chế chi tiêu nội bộ của TVAd.
Theo dõi, lập kế hoạch và phối hợp với các phòng thực hiện việc thu hồi công nợ của khách hàng.
Phổ biến, hướng dẫn các phòng chuyên môn thực hiện thủ tục thanh toán, quyết toán, tạm ứng, hoàn ứng và các thủ tục tài chính khác theo các Quy chế quản lý tài chính của Đài THVN, Quy chế chi tiêu nội bộ của TVAd.
Lập và nộp các báo cáo tài chính, báo cáo và thanh quyết toán các loại thuế cho cơ quan thẩm quyền theo đúng chế độ quy định của Nhà nước, Đài THVN.
Phân tích các thông tin kế toán theo yêu cầu của Giám đốc.
Tổ chức khoa học công tác kế toán phù hợp với điều kiện tổ chức sản xuất kinh doanh và bộ máy tổ chức của TVAd.
Áp dụng khoa học quản lý tiên tiến vào công tác kế toán, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn cho cán bộ kế toán, đề xuất các biện pháp hữu hiệu nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng kinh phí của TVAd.
Bảo mật các số liệu, sổ sách kế toán tài chính của TVAd.
c) Quản lý lao động, tài sản vật tư được giao, đề xuất nhu cầu về lao động và bố trí lao động, trình Giám đốc quyết định.
d) Thực hiện nhiệm vụ khác khi được Giám đốc phân công.

 

STT Họ tên Năm sinh Chức vụ Điện thoại E-mail
1 Nguyễn Thị Kim Dung 1982 Kế toán trưởng 0982112082 nguyenkimdung@tvad-vtv.vn
2 Nguyễn Thị Hằng 1987 Phó TP 0978764668 nguyenthihang@tvad-vtv.vn
3 Trương Diệu Thúy 1983 Phó TP 0983840191 truongdieuthuy@tvad-vtv.vn
4 Nguyễn Thị Khánh Trang 1990 Chuyên viên 0913252876 trangkhanh8@gmail.com
5 Bùi Thị Nụ 1991 Chuyên viên 01655315851 buit.nu@gmail.com
6 Lê phương Anh 1994 Chuyên viên 01647474287 lephuonganh.tgth@gmail.com
7 Phạm Bảo Ngọc 1988 Chuyên viên 0965596906 baongoc@tvad-vtv.vn
8 Phạm Thị Chinh 1992 Chuyên viên 0963009644 phamthichinh@tvad-vtv.vn
9 Hoàng Thị Kim Ngân 1993 Chuyên viên 0972572772 hoangkimngan@tvad-vtv.vn
10 Nguyễn Thị Trang 1992 Chuyên viên 0981118035 nguyenthitrang@tvad-vtv.vn
11 Phùng Thị Cúc 1991 Chuyên viên 0976453284 phungthicuc@tvad-vtv.vn
12 Hoàng Thị Tươi 1992 Chuyên viên 01659800090 hoangthituoi@tvad-vtv.vn
13 Nguyễn Thị Thu Hoài 1990 Kế toán viên 0933926986 nguyenhoaithu@tvad-vtv.vn
14 Nguyễn Thị Hà 1990 Kế toán viên 0984129086 nguyenthiha@tvad-vtv.vn
15 Nguyễn Thị Liên 1989 Kế toán viên 0904529689 nguyenthilien@tvad-vtv.vn
16 Phùng Thị Vân Anh 1989 Kế toán viên 0906222855 phungvananh@tvad-vtv.vn
17 Nguyễn Hoàng Nam 1988 Kế toán viên 0979510108 nguyenhoangnam@tvad-vtv.vn
18 Đoàn Thị Thanh Hòa 1978 Kế toán viên 0904117757 doanthanhhoa@tvad-vtv.vn
19 Dương Thị Thanh Huyền 1968 Chuyên viên 0963559599 duongthanhhuyen@tvad-vtv.vn