1. Vị trí: Là phòng nghiệp vụ về kinh doanh hợp tác, liên kết sản xuất chương trình.
2. Chức năng:
a) Là đầu mối triển khai các hoạt động hợp tác, liên kết sản xuất chương trình, chương trình truyền hình phát sóng trên các kênh truyền hình miễn phí của Đài THVN giao TVAd thực hiện.
b) Phối hợp với các phòng chức năng liên quan thuộc TVAd nghiên cứu, tham mưu cho Giám đốc về cơ chế, chính sách, kế hoạch, định hướng chiến lược về việc hợp tác, liên kết sản xuất chương trình.
c) Phối hợp với các phòng chức năng liên quan thuộc TVAd và các đơn vị trong Đài THVN thực hiện công việc liên quan đến hợp tác, liên kết sản xuất; tìm kiếm và mở rộng khách hàng hợp tác, liên kết sản xuất.
3. Nhiệm vụ:
a) Là đầu mối tìm kiếm, tiếp nhận nhu cầu hợp tác, liên kết và tổ chức, thực hiện các hoạt động hợp tác, liên kết sản xuất chương trình, chương trình truyền hình phát sóng trên các kênh truyền hình miễn phí của Đài THVN giao TVAd thực hiện.
b) Đàm phán và soạn thảo hợp đồng hợp tác, liên kết sản xuất chương trình, chương trình truyền hình phát sóng trên các kênh truyền hình miễn phí của Đài THVN giao TVAd thực hiện theo quy định của Nhà nước, Đài THVN và TVAd. 
c) Tổ chức thực hiện, theo dõi, quản lý hợp đồng hợp tác, liên kết sản xuất chương trình đã ký kết theo sự phân công của Giám đốc, đồng thời thực hiện, xử lý phát sinh trước, trong và sau khi ký kết hợp đồng.
d) Phối hợp với phòng KDQC về các nghiệp vụ quảng cáo phát sinh liên quan đến việc thực hiện hợp đồng đã ký kết.
e) Phối hợp phòng KHTC và các phòng liên quan thực hiện quyết toán, thanh lý hợp đồng hợp tác, liên kết sản xuất chương trình, tổng kết hoạt động hợp tác, liên kết sản xuất làm cơ sở xuất hóa đơn GTGT cho khách hàng, tổng hợp đối chiếu doanh thu quảng cáo của các chương trình hợp tác, liên kết sản xuất được giao thực hiện.
f) Chịu trách nhiệm tổng hợp, phân tích số liệu và báo cáo định kỳ tình hình thực hiện các hợp đồng hợp tác, liên kết sản xuất chương trình, doanh thu quảng cáo của từng chương trình liên kết, đề xuất giải pháp kịp thời để tăng hiệu quả hợp tác, liên kết và lập kế hoạch mua đổi bản quyền các chương trình hợp tác, liên kết sản xuất hàng năm.
g) Phối hợp với các phòng chức năng liên quan thuộc TVAd tổ chức hoạt động chăm sóc và thăm dò nhu cầu của khách hàng về hoạt động hợp tác, liên kết sản xuất chương trình; tham mưu, tư vấn cho Giám đốc xây dựng kế hoạch kinh doanh hợp tác, liên kết sản xuất chương trình; công tác chăm sóc và mở rộng khách hàng hợp tác, liên kết; xây dựng gói hợp tác, liên kết và chính sách có liên quan.
h) Phối hợp với các phòng chức năng liên quan thuộc TVAd tham mưu, tư vấn cho Giám đốc công việc liên quan đến khung phát sóng chương trình, phương án hợp tác, liên kết sản xuất, đơn giá quảng cáo của các chương trình hợp tác, liên kết sản xuất; công tác truyền thông, quảng bá nhằm mục đích phát triển kinh doanh và thương hiệu của TVAd.
i) Phối hợp với Ban Thư ký Biên tập/đơn vị sản xuất của Đài THVN nắm vững thông tin về tình hình phát sóng, phủ sóng các chương trình hợp tác liên kết sản xuất, cấu trúc khung chương trình phát sóng hàng ngày để thông tin đến khách hàng.
j) Phối hợp với Ban Thư ký Biên tập quản lý và báo cáo hoạt động hợp tác, liên kết sản xuất các chương trình truyền hình theo đúng quy định của Bộ Thông tin Truyền thông và pháp luật liên quan.
k) Quản lý lao động, tài sản vật tư được giao, đề xuất nhu cầu về lao động và bố trí lao động, trình Giám đốc quyết định.
l) Thực hiện nhiệm vụ khác khi được Giám đốc phân công.
 
 
STT Họ tên Năm sinh Chức vụ Điện thoại E-mail
1 Lý Hồng Hạnh 1976 Trưởng phòng 0983559798 lyhonghanh@tvad-vtv.vn
2 Đỗ Thị Ngân Hằng 1977 Phó TP 0963042377 donganhang@tvad-vtv.vn
3 Đặng Thùy Linh 1991 Chuyên viên 0903486069 dangthuylinh203@gmail.com
4 Phạm Thị Kim Thuy 1987 Chuyên viên 0912085858 phamkimthuy@tvad-vtv.vn
5 Trần Bá Linh 1991 Kế toán viên 0916896886 linh.trba@gmail.com
6 Bùi Thanh Thu 1989 Chuyên viên 0942041989 buithanhthu@tvad-vtv.vn
7 Hà Thị Thu Hưởng 1987 Chuyên viên 0989332547 hathuhuong@tvad-vtv.vn
8 Phan Thị Ngọc 1988 Chuyên viên 0906270788 phanthingoc@tvad-vtv.vn
9 Nguyễn Duy Anh 1989 Chuyên viên 0925728889 nguyenduyanh@tvad-vtv.vn
10 Cao Hồng Phúc 1993 Chuyên viên 01692313301 caohongphuc@tvad-vtv.vn
11 Hoàng Thị Hương 1993 Chuyên viên 0987623588 hoangthihuong@tvad-vtv.vn
12 Bùi Thị Hồng Phương 1990 Chuyên viên 0973590765 buihongphuong@tvad-vtv.vn
13 Đỗ Trà Mi 1988 Chuyên viên 0906064004 dotrami@tvad-vtv.vn
14 Hoàng Minh Nguyệt 1984 Chuyên viên 0912809797 hoangminhnguyet@tvad-vtv.vn
15 Nguyễn Ngọc Anh 1982 Chuyên viên 0912391190 nguyenngocanh@tvad-vtv.vn
16 Bùi Minh Đức 1977 Chuyên viên 0913381471 buiminhduc@tvad-vtv.vn
17 Lưu Thùy Giang 1992 Chuyên viên 01638746286 luuthuygiang@tvad-vtv.vn