1. Chức năng: Tham mưu và thực hiện việc kinh doanh liên kết sản xuất, phát sóng và trao đổi bản quyền chương trình truyền hình.
2. Nhiệm vụ:
- Tham mưu cho Lãnh đạo Trung tâm về cơ chế, chính sách, kế hoạch, định hướng chiến lược về các công tác chuyên môn nghiệp vụ theo chức năng được giao.
- Tham mưu, đàm phán, soạn thảo, thực hiện quản lý các hợp đồng liên quan đến hoạt động liên kết sản xuất, phát sóng và trao đổi bản quyền chương trình truyền hình (việc quản lý hợp đồng bao gồm: thực hiện các nghiệp vụ quảng cáo liên quan; tổng kết, đối chiếu, phân tích số liệu kinh doanh theo định kỳ tháng/quý/năm; phối hợp với các phòng chức năng đôn đốc việc thanh toán của khách hàng đúng thời hạn, quyết toán và thanh lý).
- Chăm sóc, tìm hiểu nhu cầu của khách hàng, tìm kiếm khách hàng để đảm bảo duy trì thị phần và mở rộng thị trường.
- Quản lý lao động, tài sản vật tư được giao, đề xuất nhu cầu về lao động và bố trí lao động của phòng, trình Giám đốc quyết định.
- Tổ chức thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong mảng việc được phân công.
- Thực hiện nhiệm vụ khác khi được Giám đốc phân công.
STT Họ tên Năm sinh Chức vụ Điện thoại E-mail
1 Lý Hồng Hạnh 1976 Trưởng phòng 0983559798 lyhonghanh@tvad-vtv.vn
2 Đỗ Thị Ngân Hằng 1977 Phó Trưởng Phòng 0963042377 donganhang@tvad-vtv.vn
3 Trần Thu Trang 1997 Chuyên viên 0904230997 tranthutrang@tvad-vtv.vn
4 Doãn Việt Anh 1993 Chuyên viên 0917484607 doanvietanh@tvad-vtv.vn
5 Nguyễn Hoàng Hiệp 1995 Chuyên viên 0868601627 nguyenhoanghiep@tvad-vtv.vn
6 Nguyễn Minh Đạt 1996 Chuyên viên 0988671815 nguyenminhdat@tvad-vtv.vn
7 Đặng Thùy Linh 1991 Chuyên viên 0903486069 dangthuylinh@tvad-vtv.vn
8 Phạm Đặng Duy Hưng 1989 Chuyên viên 0989881989 phamdangduyhung@tvad-vtv.vn
9 Bùi Thanh Thu 1989 Chuyên viên 0942041989 buithanhthu@tvad-vtv.vn
10 Hà Thị Thu Hưởng 1987 Chuyên viên 0989332547 hathuhuong@tvad-vtv.vn
11 Phan Thị Ngọc 1988 Chuyên viên 0906270788 phanthingoc@tvad-vtv.vn
12 Nguyễn Duy Anh 1989 Chuyên viên 0925728889 nguyenduyanh@tvad-vtv.vn
13 Bùi Thị Hồng Phương 1990 Chuyên viên 0973590765 buihongphuong@tvad-vtv.vn
14 Hoàng Minh Nguyệt 1984 Chuyên viên 0912809797 hoangminhnguyet@tvad-vtv.vn
15 Nguyễn Ngọc Anh 1982 Chuyên viên 0912391190 nguyenngocanh@tvad-vtv.vn
16 Phan Thùy Linh 1984 Chuyên viên 0912555386 phanthuylinh@tvad-vtv.vn