1. Chức năng: Chi nhánh là đơn vị hạch toán phụ thuộc Trung tâm, có con dấu và tài khoản riêng để triển khai hoạt động kinh doanh quảng cáo, dịch vụ truyền hình và các dịch vụ khác trên các kênh truyền hình của Đài THVN giao Trung tâm thực hiện phát sinh tại khu vực phía Nam. 
2. Nhiệm vụ:
- Tham mưu cho Lãnh đạo Trung tâm về cơ chế, chính sách, kế hoạch, định hướng chiến lược về các công tác chuyên môn nghiệp vụ theo chức năng được giao.
- Thay mặt Giám đốc giao dịch, khai thác, triển khai hoạt động kinh doanh quảng cáo, liên kết sản xuất, phát sóng và trao đổi bản quyền (bao gồm: đàm phán, soạn thảo, thực hiện quản lý các hợp đồng) và các dịch vụ khác trên các kênh truyền hình của Đài THVN giao Trung tâm thực hiện (bao gồm các thông tin mang tính xã hội, nhân đạo) phát sinh tại khu vực phía Nam; 
- Chăm sóc, tìm hiểu nhu cầu của khách hàng, tìm kiếm khách hàng để đảm bảo duy trì thị phần và mở rộng thị trường tại khu vực phía Nam.
- Thay mặt Giám đốc giao dịch, triển khai hoạt động tổ chức họp báo giới thiệu chương trình, phim truyền hình của Đài THVN phát sinh tại khu vực phía Nam.
- Tổ chức thực hiện công tác quản lý tài chính, kế toán và tài sản theo quy định hiện hành của Nhà nước, của Đài THVN và của Trung tâm: Thực hiện công tác quyết toán thuế thu nhập cá nhân và thuế giá trị gia tăng tại Cục thuế TP. Hồ Chí Minh; Thực hiện hạch toán, quyết toán và báo cáo tài chính về phòng KHTC thuộc Trung tâm để hợp nhất số liệu báo cáo Đài THVN.
- Quản lý lao động, tài sản vật tư được giao, đề xuất nhu cầu về lao động và bố trí lao động của Chi nhánh, trình Giám đốc quyết định.
- Tổ chức thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong mảng việc được phân công.
- Thực hiện nhiệm vụ khác khi được Giám đốc phân công.
 
STT Họ tên Năm sinh Chức vụ Điện thoại E-mail
1 Nguyễn Thanh Sơn 1976 Giám đốc CN 0968667968 nguyenthanhson@tvad-vtv.vn
2 Tạ Thị Quỳnh Như 1993 Chuyên viên 01659421197 tathiquynhnhu93@gmail.com
3 Nguyễn Tuấn Phong 1985 Chuyên viên 0931818791 nguyentuanphong@tvad-vtv.vn
4 Nguyễn Duy Tân 1968 Lái xe 0973377737 nguyenduytan@tvad-vtv.vn
5 Nguyễn Trường Sơn 1985 Cán sự 0971672468 nguyentruongson@tvad-vtv.vn
6 Hoàng Thị Thanh Hiền 1984 Chuyên viên 0936699539 hoangthanhhien@tvad-vtv.vn
7 Lê Thị Thanh Thủy 1975 Chuyên viên 0903395909 lethanhthuy@tvad-vtv.vn
8 Trần Thị Hồng Thúy 1982 Kế toán viên 0903226841 tranhongthuy@tvad-vtv.vn
9 Lê Minh Quân 1974 Kỹ sư chính 0906607339 leminhquan@tvad-vtv.vn