1. Vị trí: Là chi nhánh của TVAd tại Thành phố Hồ Chí Minh, là đơn vị sự nghiệp có thu, hạch toán phụ thuộc TVAd, có con dấu và tài khoản riêng để hoạt động.
2. Chức năng:
a) Thay mặt Giám đốc giao dịch, khai thác, triển khai hoạt động bán quảng cáo và hoạt động dịch vụ truyền hình khác trên các kênh truyền hình miễn phí của Đài THVN giao TVAd thực hiện (bao gồm cả các thông tin mang tính xã hội, nhân đạo) phát sinh tại Chi nhánh; chăm sóc khách hàng quảng cáo tại khu vực phía Nam.
b) Thay mặt Giám đốc giao dịch, triển khai hoạt động tổ chức họp báo giới thiệu chương trình, phim truyền hình của Đài THVN phát sinh tại khu vực phía Nam.
c) Quản lý cán bộ theo phân cấp, quản lý tài chính, tài sản theo quy định hiện hành của Nhà nước, của Đài THVN và của TVAd.
3. Nhiệm vụ:a) Giao dịch, khai thác bán quảng cáo trên các kênh truyền hình miễn phí của Đài THVN giao TVAd thực hiện phát sinh tại Chi nhánh theo các quy định hiện hành của Nhà nước:
Tư vấn, tổ chức thực hiện các công tác về kỹ thuật liên quan đến các mẫu/chương trình/hình thức quảng cáo và dịch vụ truyền hình cho khách hàng.
Đàm phán, soạn thảo, ký kết hợp đồng kinh tế về lĩnh vực quảng cáo và dịch vụ truyền hình với khách hàng theo sự ủy quyền của Giám đốc và quy định của Nhà nước, Đài THVN và TVAd, đồng thời thực hiện, xử lý phát sinh trước, trong và sau khi ký kết hợp đồng.
Phối hợp các phòng, đơn vị liên quan thực hiện và tổ chức thực hiện, theo dõi, quản lý hợp đồng đăng ký phát sóng quảng cáo, hợp đồng hợp tác liên kết sản xuất chương trình đã ký kết.
Phối hợp với phòng KDQC về các nghiệp vụ quảng cáo phát sinh liên quan đến việc thực hiện hợp đồng đã ký kết.
Lập bảng đối chiếu thời lượng phát sóng và xác nhận nợ với khách hàng hàng tháng; phối hợp phòng KDQC đối chiếu thời lượng và doanh thu quảng cáo trên các kênh truyền hình miễn phí của Đài THVN được giao thực hiện phát sinh tại Chi nhánh TVAd.
Phối hợp với các phòng chức năng liên quan thuộc TVAd tổ chức hoạt động chăm sóc và thăm dò nhu cầu của khách hàng đảm bảo duy trì thị phần và mở rộng thị trường; tham mưu, tư vấn cho Giám đốc về xây dựng kế hoạch kinh doanh, công tác chăm sóc và mở rộng khách hàng quảng cáo, các việc liên quan đến khung phát sóng chương trình, giá và chính sách giá (giảm giá, khuyến mại).
b) Đầu mối chủ trì tổ chức, thực hiện công tác họp báo giới thiệu chương trình, phim truyền hình của Đài THVN tại khu vực phía Nam.
Giao dịch, đàm phán, soạn thảo, ký kết hợp đồng với các đơn vị cung cấp dịch vụ liên quan đến công tác họp báo giới thiệu theo sự ủy quyền của Giám đốc và quy định của Nhà nước, Đài THVN và TVAd, đồng thời thực hiện, xử lý phát sinh trước, trong và sau khi ký kết hợp đồng.
Phối hợp với các phòng chức năng liên quan thuộc TVAd về nội dung, hồ sơ giấy tờ, quy trình tổ chức họp báo giới thiệu.
c) Tổ chức thực hiện công tác quản lý lao động, quản lý tài chính và tài sản theo quy định:
Thực hiện công tác quyết toán thuế thu nhập cá nhân và thuế giá trị gia tăng tại Cục thuế TP. Hồ Chí Minh.
Thực hiện hạch toán, quyết toán và báo cáo tài chính về phòng KHTC thuộc TVAd để hợp nhất số liệu báo cáo Đài THVN.
Quản lý lao động, tài sản vật tư được giao, đề xuất nhu cầu về lao động và bố trí lao động, trình Giám đốc quyết định.
c) Thực hiện nhiệm vụ khác khi được Giám đốc phân công.
 
 
STT Họ tên Năm sinh Chức vụ Điện thoại E-mail
1 Nguyễn Thanh Sơn 1976 Giám đốc CN 0968667968 nguyenthanhson@tvad-vtv.vn
2 Tạ Linh Trang 1993 Chuyên viên 01234246380, 01234246380 trang93@gmail.com
3 Tạ Thị Quỳnh Như 1993 Chuyên viên 01659421197 tathiquynhnhu93@gmail.com
4 Lê Ngọc Minh Tú 1991 Chuyên viên 0902997525 minhtu.ln@gmail.com
5 Nguyễn Tuấn Phong 1985 Chuyên viên 093 8802226 nguyentuanphong@tvad-vtv.vn
6 Nguyễn Duy Tân 1968 Lái xe 0973377737 nguyenduytan@tvad-vtv.vn
7 Nguyễn Trường Sơn 1985 Cán sự 0971672468 nguyentruongson@tvad-vtv.vn
8 Hoàng Thị Thanh Hiền 1984 Chuyên viên 0936699539 hoangthanhhien@tvad-vtv.vn
9 Lê Thị Thanh Thủy 1975 Chuyên viên 0903395909 lethanhthuy@tvad-vtv.vn
10 Trần Thị Hồng Thúy 1982 Kế toán viên 0903226841 tranhongthuy@tvad-vtv.vn
11 Lê Minh Quân 1974 Kỹ sư chính 0906607339 leminhquan@tvad-vtv.vn
12 Nguyễn Anh Tuấn 1993 Chuyên viên 01287620796 nguyenanhtuan@tvad-vtv.vn