1. Vị trí: Là phòng có chức năng tham mưu, giúp việc về công tác xây dựng và theo dõi việc thực hiện kế hoạch công tác của TVAd; công tác nghiên cứu số liệu đo lường khán giả xem truyền hình phục vụ hoạt động kinh doanh quảng cáo.
2. Chức năng:
a) Là đầu mối, chủ trì lập, theo dõi kế hoạch công tác ngắn hạn, dài hạn, hàng năm,  của TVAd.
b) Khai thác, nghiên cứu và phân tích số liệu đo lường khán giả xem truyền hình nhằm mục đích xây dựng giá quảng cáo phù hợp, linh hoạt, phục vụ có hiệu quả hoạt động kinh doanh quảng cáo của TVAd 
c) Tư vấn, xây dựng chiến lược truyền thông trên sóng của Đài THVN cho khách hàng.
3. Nhiệm vụ:a) Chủ trì, phối hợp với các phòng nghiệp vụ liên quan thuộc TVAd lập kế hoạch về hoạt động kinh doanh quảng cáo trên các kênh truyền hình miễn phí của Đài THVN giao TVAd thực hiện nói riêng và kế hoạch công tác chung ngắn hạn, dài hạn, hàng năm của TVAd.
b) Theo dõi việc triển khai, thực hiện kế hoạch công tác chung của các phòng, TVAd và tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện định kỳ hoặc theo yêu cầu.
c) Tham mưu cho Giám đốc giao kế hoạch kinh doanh hàng năm cho các phòng; theo dõi, đôn đốc và báo cáo kết quả việc thực hiện kế hoạch kinh doanh chung của TVAd.
d) Thực hiện công tác tổng hợp, thống kê, phân tích tình hình hoạt động kinh doanh quảng cáo của TVAd, tham mưu cho Giám đốc về công tác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh.
e) Tổ chức hoặc phối hợp với các đơn vị trong và ngoài Đài THVN nghiên cứu thị trường khán giả để đề xuất về khung và nội dung chương trình với Đài THVN.
f) Nghiên cứu và phân tích số liệu về khán giả xem truyền hình; chủ trì, phối hợp với các phòng có nghiệp vụ liên quan của TVAd tư vấn, giúp Giám đốc soạn thảo, xây dựng, ban hành hoặc điều chỉnh đơn giá và chính sách tài chính trong chương trình, khung giờ quảng cáo trên các kênh truyền hình miễn phí của Đài THVN giao TVAd thực hiện.
g) Tư vấn, xây dựng kế hoạch, chiến lược truyền thông trên VTV cho các khách hàng; đánh giá hiệu quả chiến lược truyền thông cũng như hiệu quả của các chương trình truyền hình trên các kênh của Đài THVN.
h) Chủ trì xây dựng, lập đề án kinh doanh quảng cáo mới của TVAd trình Giám đốc.
i) Phối hợp với các phòng chức năng liên quan thuộc TVAd tham mưu, tư vấn cho Giám đốc công việc liên quan đến công tác truyền thông, quảng bá nhằm mục đích phát triển kinh doanh và thương hiệu của TVAd. 
j) Quản lý lao động, tài sản vật tư được giao, đề xuất nhu cầu về lao động và bố trí lao động, trình Giám đốc quyết định.
k) Thực hiện nhiệm vụ khác khi được Giám đốc phân công.
 
 
STT Họ tên Năm sinh Chức vụ Điện thoại E-mail
1 Đỗ Trần Chiến 1973 Trưởng phòng 0912673773 dotranchien@tvad-vtv.vn
2 Hà Thị Mai Linh 1986 Phó TP 0972968999 hamailinh@tvad-vtv.vn
3 Lưu Minh Vũ 1979 Phó TP 0904157353 luuminhvu@tvad-vtv.vn
4 Hoàng Thị Hưng 1993 Chuyên viên 0976413119 hoangthihung@tvad-vtv.vn
5 Bùi Thị Bích Phương 1990 Chuyên viên 0903.228.883 buibichphuong@tvad-vtv.vn
6 Nguyễn Nữ Nhật Nguyên 1987 Chuyên viên 0982300333 nhatnguyen@tvad-vtv.vn
7 Nguyễn Minh Tuấn 1985 Chuyên viên 0912886888 nguyenminhtuan@tvad-vtv.vn
8 Chu Anh Quân 1985 Kỹ sư 0915385555 chuanhquan@tvad-vtv.vn
9 Lương Tuân 1979 Kỹ sư 0904147889 luongtuan@tvad-vtv.vn
10 Bùi Anh Minh 1975 Cán sự 0989821881 buianhminh@tvad-vtv.vn
11 Đỗ Thúy Hậu 1984 Chuyên viên 0904156899 dothuyhau@tvad-vtv.vn