1. Chức năng: Tham mưu và thực hiện nghiên cứu số liệu đo lường khán giả xem truyền hình phục vụ hoạt động kinh doanh quảng cáo và kế hoạch công tác của Trung tâm.
2. Nhiệm vụ:
- Tham mưu và thực hiện khai thác, nghiên cứu và phân tích số liệu đo lường khán giả xem truyền hình để đề xuất về khung và nội dung chương trình với Đài THVN; 
- Tham mưu và thực hiện ban hành các văn bản liên quan đến đơn giá và chính sách giá trong chương trình, khung giờ quảng cáo trên các kênh truyền hình của Đài THVN giao Trung tâm thực hiện.
- Đánh giá hiệu quả chiến lược truyền thông cũng như hiệu quả của các chương trình truyền hình trên các kênh của Đài THVN.
- Tham mưu, tổng hợp và theo dõi kế hoạch công tác ngắn hạn, trung hạn, dài hạn của Trung tâm.
- Tư vấn, xây dựng chiến lược truyền thông trên sóng của Đài THVN cho khách hàng.
- Quản lý lao động, tài sản vật tư được giao, đề xuất nhu cầu về lao động và bố trí lao động của phòng, trình Giám đốc quyết định.
- Tổ chức thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong mảng việc được phân công.
- Thực hiện nhiệm vụ khác khi được Giám đốc phân công.
 
STT Họ tên Năm sinh Chức vụ Điện thoại E-mail
1 Hà Thị Mai Linh 1986 Trưởng phòng 0972968999 hamailinh@tvad-vtv.vn
2 Lưu Minh Vũ 1979 Phó Trưởng Phòng 0904157353 luuminhvu@tvad-vtv.vn
3 Bùi Thị Nụ 1991 Chuyên viên 01655315851 buithinu@tvad-vtv.vn
4 Bùi Thị Bích Phương 1990 Chuyên viên 0903.228.883 buibichphuong@tvad-vtv.vn
5 Nguyễn Nữ Nhật Nguyên 1987 Chuyên viên 0982300333 nhatnguyen@tvad-vtv.vn
6 Chu Anh Quân 1985 Kỹ sư 0915385555 chuanhquan@tvad-vtv.vn
7 Bùi Anh Minh 1975 Cán sự 0989821881 buianhminh@tvad-vtv.vn
8 Nguyễn Hoàng Thanh 1969 Chuyên viên 0979619628 nguyenhoangthanh@tvad-vtv.vn
9 Đỗ Thúy Hậu 1984 Chuyên viên 0904156899 dothuyhau@tvad-vtv.vn