1. Chức năng: Tham mưu và thực hiện việc xúc tiến đầu tư; tổ chức sản xuất chương trình; tổ chức sự kiện; truyền thông quảng bá nhằm mục đích phát triển kinh doanh, thương hiệu.
2. Nhiệm vụ:
- Tham mưu cho Lãnh đạo Trung tâm về cơ chế, chính sách, kế hoạch, định hướng chiến lược về các công tác chuyên môn nghiệp vụ theo chức năng được giao.
- Tham mưu, thực hiện việc đấu thầu, đàm phán, soạn thảo và quản lý các hợp đồng liên quan đến công tác tiếp thị, truyền thông quảng bá bao gồm cả truyền thông nội bộ, (việc quản lý hợp đồng bao gồm: thực hiện các nghiệp vụ quảng cáo liên quan; tổng kết, đối chiếu, báo cáo số liệu theo định kỳ; đôn đốc việc thanh toán cho khách hàng đúng thời hạn, quyết toán và thanh lý).
- Tham mưu, quản lý và thực hiện triển khai các hình thức kinh doanh khả thi thông qua các kênh truyền thông, quảng bá của Trung tâm trên hạ tầng số (Facebook, Youtube, Tiktok,…); Sản xuất, quản lý, khai thác các sản phẩm truyền thông, truyền hình (tự thực hiện, theo đặt hàng) nhằm mục đích quảng bá và kinh doanh.
- Thực hiện công tác xúc tiến đầu tư thông qua việc phối hợp với các phòng chức năng liên quan thuộc Trung tâm và các đơn vị liên quan thuộc Đài THVN.
- Tổ chức sự kiện, hội chợ, triển lãm, hội nghị, hội thảo, họp báo … nhằm mục đích quảng bá, phát triển kinh doanh và thương hiệu trong và ngoài nước. Phối hợp với các đơn vị liên quan thuộc Đài THVN và các phòng chức năng thuộc Trung tâm thực hiện tổ chức Hội nghị Khách hàng thường niên của Đài THVN.
- Tổ chức thực hiện và quản lý hoạt động kinh doanh của Trung tâm thông qua công tác: kinh doanh các sản phẩm, dịch vụ gắn với thương hiệu; các sản phẩm, dịch vụ ngoài sóng.
- Quản lý lao động, tài sản vật tư được giao, đề xuất nhu cầu về lao động và bố trí lao động của phòng, trình Giám đốc quyết định.
- Tổ chức thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong mảng việc được phân công.
- Thực hiện nhiệm vụ khác khi được Giám đốc phân công.

STT Họ tên Năm sinh Chức vụ Điện thoại E-mail
1 Lê Thanh Trang 1975 Trưởng phòng 0983654525 lethanhtrang@tvad-vtv.vn
2 Vũ Ngọc Thắng 1980 Phó Trưởng Phòng 0912681808 vungocthang@tvad-vtv.vn
3 Trần Lê Cẩm Chi 1992 Chuyên viên 0904387395 tranlecamchi@tvad-vtv.vn
4 Trần Văn Chác 1986 Kỹ sư 0973034396 tranvanchac@tvad-vtv.vn
5 Nguyễn Tiến Dương 1985 Kỹ thuật viên 0904999902 nguyentienduong@tvad-vtv.vn
6 Nguyễn Văn Trường 1971 Quay phim viên 0912318313 nguyenvantruong@tvad-vtv.vn
7 Đỗ Phan Long 1967 Kỹ sư CĐ 0913203772 dophanlong@tvad-vtv.vn
8 Trương Hồng Nga 1988 Chuyên viên 0904936038 truonghongnga@tvad-vtv.vn
9 Nguyễn Thế Lai 1981 Kỹ sư 0981830139 nguyenthelai@tvad-vtv.vn
10 Trương Lê Linh Yên 1981 Chuyên viên 0989265256 truonglelinhyen@tvad-vtv.vn