1. Vị trí: Là phòng có chức năng tham mưu, giúp việc và nghiệp vụ về công tác đầu tư, phát triển, mở rộng hoạt động kinh doanh; hợp tác quốc tế; tổ chức sản xuất chương trình; truyền thông quảng bá nhằm mục đích phát triển kinh doanh, thương hiệu của TVAd và tư vấn luật.
2. Chức năng:
a) Là đầu mối tham mưu, tư vấn và tổ chức thực hiện công tác phát triển và mở rộng hoạt động kinh doanh, dịch vụ của TVAd. Mở rộng kinh doanh trên các kênh mới, nền tảng mới.
b) Là đầu mối tổ chức thực hiện các hoạt động đối ngoại, hợp tác liên doanh liên kết với đối tác quốc tế.
c) Tổ chức triển khai các dịch vụ kỹ thuật liên quan đến hoạt động sản xuất chương trình của TVAd. Tổ chức biên tập và sản xuất các phim quảng bá, phim quảng cáo, tự giới thiệu... phát trên sóng, ngoài sóng VTV và phục vụ mục đích kinh doanh.
d) Là đầu mối tham mưu, tư vấn và tổ chức sự kiện, hội chợ, triển lãm khi có dự án trên cơ sở chủ động hoặc hợp tác/trao đổi với bên thứ ba.
e) Là đầu mối tham mưu, tư vấn và tổ chức thực hiện công việc liên quan đến tiếp thị, truyền thông quảng bá trên sóng và ngoài sóng VTV để phát triển kinh doanh và thương hiệu của TVAd. 
f) Phối hợp với các phòng chức năng liên quan thuộc TVAd, các Ban thuộc Đài THVN thực hiện việc xây dựng, quảng bá hình ảnh, thương hiệu cho TVAd và VTV.
g) Là đầu mối quản lý các công cụ thông tin của Trung tâm nhằm phục vụ hoạt động kinh doanh và quảng bá thương hiệu TVAd.
h) Là đầu mối làm việc với luật sư về các yêu cầu tư vấn của TVAd.

3. Nhiệm vụ:
a) Tổ chức thực hiện và quản lý hoạt động kinh doanh của TVAd và VTV thông qua công tác: kinh doanh các sản phẩm, dịch vụ gắn với thương hiệu; mở kênh mới, phát triển các nền tảng khác như nội dung số, website.
Tìm hiểu và đề xuất các phương án đầu tư, phát triển kinh doanh phù hợp.
b) Tổ chức thực hiện các hoạt động đối ngoại, hợp tác liên doanh liên kết với đối tác quốc tế, tìm kiếm, thẩm định các nội dung/đối tác, thực hiện trao đổi, ký kết các hợp đồng.
c) Tổ chức sản xuất và thực hiện các công tác biên tập, hậu kỳ, tiền kỳ các phim quảng bá, phim quảng cáo, tự giới thiệu,… phát trên sóng và ngoài sóng VTV.
Quản lý và tổ chức thực hiện các công việc hậu kỳ, dựng phim, kỹ xảo đồ họa, âm thanh và các công việc về kỹ thuật đối với các sản phẩm truyền thông.
Sản xuất các chương trình ngắn, phim quảng cáo,… nhằm mục đích truyền thông quảng bá hoặc theo đặt hàng sản xuất phục vụ mục đích kinh doanh.
d) Thực hiện công việc liên quan đến tổ chức sự kiện, hội chợ, triển lãm trong nước được giao.
Phối hợp tổ chức, tham gia các sự kiện, hội nghị, hội thảo, họp báo trong nước và quốc tế.
Tổ chức triển khai các dịch vụ kỹ thuật liên quan đến hoạt động tổ chức sự kiện của TVAd.
Phối hợp với các phòng chức năng liên quan thuộc TVAd và các Ban liên quan thuộc Đài THVN tiếp xúc với các đối tác nước ngoài để tìm kiếm, thẩm định các nội dung/đối tác; thực hiện ký kết các hợp đồng và phối hợp tổ chức sản xuất chương trình.
e) Nghiên cứu, tham mưu, tư vấn và tổ chức thực hiện công tác tiếp thị, truyền thông quảng bá để phát triển kinh doanh và thương hiệu của TVAd.
Nghiên cứu, xây dựng và quản lý thương hiệu, hồ sơ giới thiệu thương hiệu, sản phẩm dịch vụ của TVAd.
Xây dựng hệ thống công cụ tiếp thị truyền thông, quảng bá của TVAd (trang điện tử, mạng xã hội, tạp chí, kênh truyền hình...) và tổ chức quản lý, khai thác, sản xuất và biên tập các tin, bài, audio - video clip có nội dung phù hợp theo đúng quy định của pháp luật, của Đài THVN để đăng tải.
Lập kế hoạch, tổ chức thực hiện công tác truyền thông, quảng bá hình ảnh, thương hiệu, hoạt động kinh doanh của TVAd trong phạm vi được giao: quảng bá trên báo chí, trên website, tại các sự kiện, hội chợ, triển lãm; quảng bá trực tiếp đến khách hàng, các hoạt động cộng đồng, tài trợ sự kiện...
Nghiên cứu mô hình tương tác giữa TVAd và khách hàng quảng cáo, các nhà sản xuất nhằm tăng cường mối quan hệ giữa TVAd với khách hàng quảng cáo, các nhà sản xuất.
Tổ chức sản xuất và phân phối các ấn phẩm nâng cao nhận diện thương hiệu TVAd trong mối quan hệ với khách hàng, đối tác và nhân viên.
Tổ chức thực hiện các công tác chăm sóc khách hàng, đối tác thông qua các sản phẩm quà tặng doanh nghiệp.
f) Nghiên cứu, tham mưu, tư vấn và tổ chức thực hiện quảng bá chương trình, sản phẩm, thương hiệu của VTV thông qua các phương tiện truyền thông ngoài sóng; phối hợp các Ban thuộc Đài THVN thực hiện xây dựng, quảng bá hình ảnh, thương hiệu cho TVAd và VTV.
Chủ trì và phối hợp với các phòng chức năng liên quan thuộc TVAd để tổ chức, thực hiện công tác truyền thông, quảng bá cho chương trình, phim truyền hình (họp báo giới thiệu, quảng bá trên sóng, trên báo chí, xây dựng ý tưởng, website quảng bá, quảng cáo ngoài trời).
g) Tổ chức thiết kế các ấn phẩm truyền thông đơn giản cho các sự kiện, chương trình quảng bá được giao tổ chức.
h) Làm việc với luật sư về các yêu cầu tư vấn của TVAd. Tổng hợp ý kiến tư vấn luật, tổng kết số giờ tư vấn, tiến hành thanh toán dịch vụ tư vấn.
i) Quản lý lao động, tài sản vật tư được giao, đề xuất nhu cầu về lao động và bố trí lao động, trình Giám đốc quyết định.
j) Thực hiện nhiệm vụ khác khi được Giám đốc phân công.


 

STT Họ tên Năm sinh Chức vụ Điện thoại E-mail
1 Lê Thanh Trang 1975 Trưởng phòng 0983654525 lethanhtrang@tvad-vtv.vn
2 Phan Bích Vân 1990 Chuyên viên 0963186666 phanbichvan@tvad-vtv.vn
3 Trần Lê Cẩm Chi 1992 Chuyên viên 0904387395 tranlecamchi@tvad-vtv.vn
4 Trần Văn Chác 1986 Kỹ sư 0973034396 tranvanchac@tvad-vtv.vn
5 Nguyễn Tiến Dương 1985 Kỹ thuật viên 0904999902 nguyentienduong@tvad-vtv.vn
6 Nguyễn Văn Trường 1971 Quay phim viên 0912318313 nguyenvantruong@tvad-vtv.vn
7 Nguyễn Đức Toan 1980 Chuyên viên 0974222267 nguyenductoan@tvad-vtv.vn
8 Vũ Ngọc Thắng 1980 Biên tập viên 0912681808 vungocthang@tvad-vtv.vn
9 Đỗ Phan Long 1967 Kỹ sư CĐ 0913203772 dophanlong@tvad-vtv.vn
10 Đỗ Việt Thắng 1983 Kỹ sư 0933898386 vietthang@tvad-vtv.vn
11 Trương Hồng Nga 1988 Chuyên viên 0904936038 truonghongnga@tvad-vtv.vn
12 Trịnh Minh Châu 1961 Phóng viên chính 0913203000 trinhminhchau@tvad-vtv.vn
13 Nguyễn Lê Minh 1975 Kỹ sư 0988281175 nguyenleminh@tvad-vtv.vn
14 Nguyễn Thế Lai 1981 Kỹ sư 0981830139 nguyenthelai@tvad-vtv.vn
15 Trương Lê Linh Yên 1981 Chuyên viên 0989265256 truonglelinhyen@tvad-vtv.vn