1. Chức năng: Tham mưu và thực hiện việc kinh doanh quảng cáo dài hạn trên các kênh truyền hình của Đài THVN giao Trung tâm thực hiện; tổ chức thực hiện hoạt động kinh doanh dịch vụ nhằm gia tăng nguồn thu; Thực hiện nhập lịch quảng cáo của toàn Trung tâm, là đầu mối phối hợp với các phòng chức năng liên quan thuộc Trung tâm và các đơn vị trong Đài THVN thực hiện công việc liên quan đến phát sóng chương trình quảng cáo.
2. Nhiệm vụ:
- Tham mưu cho Lãnh đạo Trung tâm về cơ chế, chính sách, kế hoạch, định hướng chiến lược về các công tác chuyên môn nghiệp vụ theo chức năng được giao.
- Tham mưu, đàm phán, soạn thảo, thực hiện quản lý các hợp đồng bán quảng cáo dài hạn, thông tin mang tính xã hội, nhân đạo trên các kênh truyền hình của Đài THVN giao Trung tâm thực hiện (việc quản lý hợp đồng bao gồm: thực hiện các nghiệp vụ quảng cáo liên quan; tổng kết, đối chiếu, phân tích số liệu kinh doanh theo định kỳ tháng/quý/năm; phối hợp với các phòng chức năng đôn đốc việc thanh toán của khách hàng đúng thời hạn, quyết toán và thanh lý). 
- Tham mưu và thực hiện công việc liên quan đến phát sóng quảng cáo: kiểm duyệt hồ sơ, và cấp mã chương trình quảng cáo; nhập lịch quảng cáo, lập danh sách phát sóng quảng cáo theo cấu trúc khung, chương trình hằng ngày; quản lý và vận hành hệ thống kết nối quảng cáo tự động; tổng hợp đối chiếu thời lượng phát sóng quảng cáo với các đơn vị liên quan trong Đài THVN; tiếp nhận và xử lý khiếu nại, sai sót, nhầm lẫn phát sinh trong hoạt động đăng ký, theo dõi và phát sóng quảng cáo.
- Tham mưu và thực hiện hoạt động kinh doanh dịch vụ, khai thác giá trị gia tăng trên các chương trình truyền hình thuộc bản quyền của Đài THVN và trên các kênh truyền hình của Đài THVN giao Trung tâm thực hiện. 
- Tham mưu và thực hiện liên doanh liên kết với các đối tác trong nước và quốc tế triển khai các hoạt động kinh doanh dịch vụ mới.
- Tổ chức, thực hiện các thủ tục nhập khẩu chương trình truyền hình cho Đài THVN và hoạt động nhập khẩu ủy thác các chương trình truyền hình cho các Đài truyền hình, tổ chức, đơn vị có nhu cầu.
- Chăm sóc, tìm hiểu nhu cầu của khách hàng, tìm kiếm khách hàng để đảm bảo duy trì thị phần và mở rộng thị trường.
- Quản lý lao động, tài sản vật tư được giao, đề xuất nhu cầu về lao động và bố trí lao động của phòng, trình Giám đốc quyết định.
- Tổ chức thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong mảng việc được phân công.
- Thực hiện nhiệm vụ khác khi được Giám đốc phân công.

STT Họ tên Năm sinh Chức vụ Điện thoại E-mail
1 Tạ Đức Việt 1979 Trưởng phòng 0917 58 7777 taducviet@tvad-vtv.vn
2 Dương Thị Mai Hương 1982 Phó Trưởng Phòng 0904345313 duongmaihuong@tvad-vtv.vn
3 Đào Thị Hương Giang 1996 Chuyên viên 0838998828 daohuonggiang@tvad-vtv.vn
4 Võ Hoài Nam 1980 Kỹ sư 0904035382 vohoainam@tvad-vtv.vn
5 Lương Tuân 1979 Kỹ sư 0904147889 luongtuan@tvad-vtv.vn
6 Nguyễn Lê Minh 1975 Kỹ sư 0988281175 nguyenleminh@tvad-vtv.vn
7 Nguyễn Thanh Thủy 1974 Chuyên viên 0983654954 nguyenthanhthuy@tvad-vtv.vn
8 Đỗ Thị Huyền Trang 1987 Kỹ sư 0988166501 dohuyentrang@tvad-vtv.vn
9 Bùi Việt Anh 1985 Kỹ thuật viên 0936011579 buivietanh@tvad-vtv.vn
10 Phùng Thị Thúy 1981 Kỹ thuật viên 0915036198 phungthithuy@tvad-vtv.vn
11 Đinh Thùy Hương 1984 Kỹ sư 0982262284 dinhthuyhuong@tvad-vtv.vn
12 Lê Đại 1983 Kỹ sư CĐ 0904508309 ledai@tvad-vtv.vn
13 Nguyễn Thị Minh Tâm 1983 Chuyên viên 0983000421 nguyenminhtam@tvad-vtv.vn
14 Phan Thị Minh Hiền 1982 Chuyên viên 0985231082 phanminhhien@tvad-vtv.vn
15 Trần Tiến Dũng 1976 Chuyên viên 0904 159 350 trantiendung@tvad-vtv.vn
16 Đỗ Thị Ngọc Hoa 1974 Chuyên viên 0868987557 dongochoa@tvad-vtv.vn
17 Nguyễn Thị Ánh Dương 1976 Chuyên viên 0983081676 nguyenanhduong@tvad-vtv.vn