1. Vị trí: Là phòng nghiệp vụ về nghiên cứu, đề xuất các mô hình kinh doanh dịch vụ truyền hình mới; tổ chức thực hiện hoạt động kinh doanh dịch vụ, tư vấn sản xuất chương trình nhằm gia tăng nguồn thu.
2. Chức năng:
a) Nghiên cứu, đề xuất các mô hình dịch vụ và tổ chức triển khai hoạt động kinh doanh dịch vụ liên quan đến truyền hình hoặc các loại hình dịch vụ nhằm gia tăng nguồn thu.
b) Tư vấn sản xuất chương trình truyền hình, chương trình quảng cáo, tìm kiếm và mở rộng khách hàng quảng cáo mới.
c) Là đầu mối phối hợp với các phòng, đơn vị liên quan nghiên cứu các đề tài khoa học về lĩnh vực quảng cáo và dịch vụ truyền hình.

3. Nhiệm vụ:a) Nghiên cứu, xây dựng mô hình kinh doanh các loại hình dịch vụ, hình thức quảng cáo mới trên truyền hình trình Giám đốc. Lập kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện các mô hình kinh doanh khả thi được Giám đốc phê duyệt.
b) Là đầu mối tìm kiếm, tiếp nhận nhu cầu, đàm phán với đối tác, đơn vị liên quan và tổ chức triển khai hoạt động kinh doanh dịch vụ, khai thác giá trị gia tăng trên các chương trình truyền hình thuộc bản quyền của Đài THVN và trên các kênh truyền hình miễn phí của Đài THVN giao TVAd thực hiện.
c) Tổ chức, thực hiện các công việc liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu chương trình truyền hình cho Đài THVN và hoạt động xuất nhập khẩu ủy thác các chương trình truyền hình cho các Đài truyền hình và tổ chức, đơn vị có nhu cầu.
d) Liên doanh liên kết với các đối tác trong nước và quốc tế triển khai các hoạt động kinh doanh dịch vụ mới.
e) Tìm kiếm khách hàng, tư vấn về việc biên tập, sản xuất các chương trình quảng cáo, phim quảng cáo, tự giới thiệu... phát sóng và không phát sóng trên các kênh truyền hình của Đài THVN.
f) Phối hợp với phòng ĐTPT trong việc triển khai thực hiện tổ chức sản xuất chương trình cho khách hàng.
g) Nghiên cứu, tham mưu, tư vấn và tổ chức thực hiện công tác nghiên cứu đề tài khoa học về lĩnh vực quảng cáo và dịch vụ truyền hình để phát triển hoạt động kinh doanh và thương hiệu của TVAd.
h) Nghiên cứu định tính khán giả, kết hợp với số liệu đo lường khán giả định lượng để tư vấn tham mưu cho Giám đốc về định hướng phát triển khung, nội dung chương trình và đưa ra định hướng đường lối quảng bá truyền thông chương trình truyền hình.
Phối hợp với các đơn vị chức năng trong Đài THVN, các đơn vị, tổ chức có chức năng đào tạo giáo dục, các công ty quảng cáo, hiệp hội quảng cáo để tổ chức các khóa học liên quan đến chuyên ngành tiếp thị truyền thông, quảng cáo. 
g) Phối hợp với các phòng chức năng liên quan thuộc TVAd tham mưu, tư vấn cho Giám đốc công việc liên quan đến công tác truyền thông, quảng bá nhằm mục đích phát triển kinh doanh và thương hiệu của TVAd. 
h) Quản lý lao động, tài sản vật tư được giao, đề xuất nhu cầu về lao động và bố trí lao động, trình Giám đốc quyết định.
i) Thực hiện nhiệm vụ khác khi được Giám đốc phân công.

 

STT Họ tên Năm sinh Chức vụ Điện thoại E-mail
1 Vũ Hồng Sơn 1985 Trưởng phòng 0983366685 vuhongson@tvad-vtv.vn
2 Nguyễn Thanh Thủy 1974 Chuyên viên 0983654954 nguyenthanhthuy@tvad-vtv.vn
3 Hoàng Quốc Thái 1977 Chuyên viên 0903450207 hoangquocthai@tvad-vtv.vn